20 Ocak 2021 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Zorunlu Trafik Sigortası Gideri İçin Alınan Fiyat Teklif

Zorunlu Trafik Sigortası Gideri İçin Alınan Fiyat Teklif

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.04.2016 tarihli ve E:2016/2**, K:2016/***0 sayılı kararında:

            “…dava konusu ihale üzerinde bırakılan Şev Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük açıklaması kapsamında araçlar için istenilen zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak sunulan belgeler incelendiğinde ise; anılan istekli tarafından araçlar için zorunlu trafik sigortası giderinin araç başına yıllık 753,78 TL olmak üzere 3 araç için toplam (3 araçx753,78 TL) 2.261,00 TL olarak öngörüldüğü, söz konusu tutarın tevsiki için Orangrup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 02/11/2015 tarih ve Euroka Sigorta antetli kâğıda basılmış fiyat teklifinin ve Eureko Sigorta A. Ş. İç Anadolu Acente Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan fiyat teklifinin sunulduğu, her iki fiyat teklifinde yer alan tutarın aynı olduğu, zorunlu trafik sigortası gideri için alınan fiyat teklifinin işin süresinin tamamını kapsadığı, bölge müdürlüğünün imzasını taşıdığı anlaşılmakla birlikte, fiyat tekliflerinin üzerinde meslek mensubuna ait imzanın, kaşenin ve mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarenin yer almadığı ve ilgili belgelerin bu şekilde düzenlenerek ihaleyi gerçekleştiren idareye teslim edildiği görüldüğünden, belirtilen bu sebeple ihale üzerinde bırakılan şirkete ait söz konusu fiyat tekliflerinin ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmış olup, netice itibariyle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır…”

Gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; Danıştay 13. Dairesine yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 03.11.2016 tarihli  kararı ile:

 “…Şev Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından araçlar için zorunlu trafik sigortası giderinin araç başına yıllık 753,78.-TL olmak üzere 3 araç için toplam 2.261,34-TL olarak hesaplandığı, giderin tevsiki için 02.11.2015 tarihli Orangrup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. ve Eureko Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen 2.261,34’lik tekliflerin sunulduğu ve Eureko Sigorta AŞ.’nin fiyat teklifinin Eureko Sigorta A.Ş. İç Anadolu Acente Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandığı, sunulan belgelerin iş süresinin tamamını kapsadığı görüldüğünden; itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” denilerek Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.04.2016 tarihli ve E:2016/275, K:2016/1090 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.