18 Haziran 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » 2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ,

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ,

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

 

 

2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

 

Bu bağlamda 2011-2012 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursların kapsamı ve başvuru şartları konusundaki bilgiler aşağıda verilmiştir. Söz konusu şartlar 2011-2012 akademik yılı için belirlenmiştir ve geçmiş yıllardaki uygulamalar emsal teşkil etmez.

 

Bursun kapsamı ve adayların tespitinde gözetilecek hususlar

 

AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programında, proje ana faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’dir. Programın uygulanmasında sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

 

· Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. Bu itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile, burs verilmeyecektir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilecektir. Bu nedenle diğer yüksek lisans burslarından farklı olarak yalnızca aşağıda belirtilen çalışma alanlarında verilmesi öngörülmektedir:

 

Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Telekomünikasyon Politikası

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası

Balıkçılık

Ulaştırma Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikaları

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Çevre

Tüketici ve Sağlığın Korunması

Gümrük Birliği

Mali Kontrol

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

 

Seçilen çalışma alanları AB Müktesebat başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilir.

 

Yukarıda belirtilen alanların dışındaki konularda burs verilmeyecektir. Bursiyerler ancak seçtikleri ve başvuru formunda belirttikleri konu ile ilgili akademik çalışma yapabileceklerdir ve seçilen çalışma alanında değişiklik söz konusu olmayacaktır.

 

· 2011-2012 akademik yılı için yaklaşık 100 burs tahsis edilecektir. Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilmiştir. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı, en az geçer notu alarak (100 üzerinden 60) başarılı olan adaylara, kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir.

 

· Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması ilke olarak mümkün bulunmamaktadır. Program sürelerinin bitiş tarihi 31 Ekim 2012’i geçemez.

 

· Burs miktarı başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve o ülkedeki ilgili makamların görüşleri de alınarak, her yıl için Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenir. Burs ödeneği; eğitim, seyahat, konaklama, kitap, yeme-içme, ulaşım, banka transferleri, Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, vize, sağlık, yerel makamlara kayıt, sağlık sigortası, her türlü vergi ve benzeri masrafların karşılanmasını amaçlar.

 

· Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

 

· Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından ilgili programlara kabul edilmeleri (Acceptance) beklenmektedir. Ancak Jean Monnet Ortak Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu olmalarını sağlamak ve bursların AB ülkelerine eşit düzeyde dağılımını gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutar.

 

· Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

 

 

Başvuru Koşulları

 

1. Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hali hazırda Türkiye’deki kamu, özel sektör ve üniversitelerde sektöründe çalışmakta olanlar, ilgili “kamu sektörü”, “özel sektör” ve “üniversite sektörü” kotalarından başvurabilirler.

 

Ø Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrolarda çalışmakta olanlar “üniversite” sektöründen başvurabilirler.

 

Ø Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar ile serbest meslek sahibi adaylar da “özel sektör” kotasından başvuru yapabilirler.

 

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen kişilerin başvuruları (stajyerler veya aday memurlar dahil) kişisel başvuru olarak değerlendirilecek ve kabul edilmeyecektir.

 

Son sınıf öğrencilerinin burs sınavını kazanmaları halinde, 2011 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir.

 

Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar ancak lisans eğitiminden sonra, bu yıl açıklanmış çalışma alanlarından biri ile ilgili yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yukarıda listelenen alanlardan birinde en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış iseler bursa başvurabilirler.

 

Jean Monnet Burs Programı kapsamında MBA yapılamaz.

 

Halen yurtdışında çalışan, lisans veya yüksek lisans programına devam edenler başvuruda bulunamazlar.

 

2. Adayların duyuru tarihinde 40 yaşından (07 Ocak 1971 ve sonrası doğanlar) gün almamış olmaları gerekmektedir. 40 yaş sınırı kamu sektöründe çalışanlar için geçerli değildir.

 

3. Adayların,

 

Ø ya yüksek öğrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmaları,

 

Ø ya da başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini tamamlamış olmaları,

 

Gerekmektedir.

 

Dolayısıyla belirtilen asgari lisans not ortalamasına sahip tüm adaylar başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahip olan adayların asgari lisans not ortalaması kriterini karşılamaları gerekmemektedir.

 

“İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir.

 

Not ortalaması kriterinin değerlendirilmesinde, ilgili üniversitenin not çizelgesinde uyguladığı sistem (100’lük sistemi uyguluyorsa 70, 4.00’lük sistemi uyguluyorsa 2.50 ortalama) esas alınmaktadır.

 

4. Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar ve herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla yüksek lisans yapmış olanlar başvuru yapamazlar.

 

5. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu değildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

 

6. Adayların yurtdışında eğitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

 

7. Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden değerlendirilebilir.

 

8. Adayların hangi dilde eğitim yapacaklarına önceden karar vererek, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavına o dilde girmeleri ve başvuru formu ile birlikte o dile ait seviye tespit belgesini sunmaları gerekmektedir. Adayların seçtikleri dil ile ilgili sağlamaları gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

 

· Almanca DSH en az 65/100

 

TestDaF 4

 

ZOP

 

Sprachdiplom (Kleine veya Groβe Deutsche)

 

· Fransızca DELF B2 en az 65/100

 

Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2

 

Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF

 

Bir ay öncesinden Fransız Kültür Merkezlerine müracaat etmek koşuluyla alınabilecek olan ve 2 yıllık geçerliliği olan TCF veya TFI sınavı belgesi

 

· İngilizce TOEFL: 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya

89 (internet)

 

IELTS (Akademik) : 6.5 / 9.0

 

· İspanyolca Intermedio/Intermediate veya Superior/Proficiency

düzeyinde DELE sertifikası (Diploma de Español como Lengua Extranjera)

 

· İtalyanca CELI 3 (Universita per Stranieri of Perugia)

CILS 2 (Universita per Stranieri of Siena)

 

 

Yukarıda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. Bu durumda başvuru yapılacak programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgeleri dışındaki dil yeterlilik sınavı belgeleri (KPDS, ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası gibi) kabul edilmemektedir.

 

Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik belgelerinin Kasım 2011 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

 

Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 

· AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için

· Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi – tüm adaylar için

· Lisans Diploma / Mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için

· Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için

· Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) – tüm adaylar için

· Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için

· Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için

 

Yukarıda sayılan belgelerin sadece asılları veya resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyaları kabul edilir.

 

(*)

Başvuru formu Türkçe ve İngilizce olarak ilgili internet sitelerinde bulunmaktadır. Türkçe form bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve başvurularda kullanılamaz. Başvuru için İngilizce formun sadece AB resmi dillerinden herhangi birinde doldurulup teslim edilmesi gerekmektedir.

 

(**)

Kamu sektörü başvuruları için Kurum yazısı: Çalıştıkları kurumun bilgisi dahilinde bursa başvurduklarını belirten resmi bir yazı.

Özel sektör başvuruları için Çalışma Belgesi: Özel sektörde halen çalışıldığını gösteren resmi belge (Örneğin; ilgili kurum, şirket ve dernekten adayın kendi çalışanı olduğuna dair resmi yazı veya bağlı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt belgesi, veya vergi levhası).

Üniversite başvuruları için Kurum yazısı: Görev yaptıkları üniversitenin bilgisi dahilinde bursa başvurduklarını belirten yazı.

Halen öğrenimini sürdürmekte olan son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri (araştırma görevlisi olmayanlar) bu kapsamda değildir ve kurum yazısı almalarına gerek yoktur.

 

(***)

Başvuru koşulları madde 3’de belirtilen, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini, son başvuru tarihi itibarıyla, tamamlamış olduğunu gösteren resmi belgeler. Bu koşuldaki “iş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir.

 

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını yerine getiremeyen adaylar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.

 

 

 

Sınav Takvimi

 

Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 07 Ocak 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü / Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılabilir, ancak faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

· Değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında telefonla bilgi verilmeyecektir. Sürece ilişkin tüm duyurular Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) , Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr) , Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yapılacaktır.

 

· Başvuru süresinin sona ermesini takiben adayların istenilen koşulları yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip etmediklerine ilişkin ön eleme yapılacaktır.

 

· Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavının öngörülen tarihi 12 Mart 2011 olup, sınav Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 

· Ön elemenin neticesine bağlı olarak, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

 

· Adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

 

· Sınava girecek adaylardan, Avrupa entegrasyon süreci ve/veya başvuru formunda belirtilen çalışma alanı ile ilgili konularda kompozisyon yazmaları istenebilecektir.

 

· Yazılı sınavı geçen adaylar, başvuru aşamasında seçtikleri ve belirttikleri yabancı dilde sözlü sınava alınacaklardır.

 

· Sözlü sınavların öngörülen tarihleri 16 Mayıs-03 Haziran 2011 olup, sözlü sınavlar Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

 

· Yazılı sınavdan sonraki sözlü sınavı da başarıyla geçerek burs almaya hak kazanan adayların isimleri Jean Monnet Ortak Komitesinin onayına tabidir. Burs kazananlara ilişkin nihai liste ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

 

· Burs başvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak e-posta aracılığıyla en geç 17 Aralık 2010 Cuma günü saat 18:00’e kadar Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi’ne iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar 27 Aralık 2010 Pazartesi günü anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları başvuru ile ilgili detaylara açıklık getirmektedir ve duyurunun bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna başvururken Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir.

 

 

e-posta adresi: info@jeanmonnet.org.tr ve jeanmonnet@abgs.gov.tr

 

 

Hibe Sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki koşula bağlıdır:

 

§ Mali Tüzüğün Uygulama Kuralları ile ilgili 232. Maddesi uyarınca yetki devrinin gerçekleşmesini müteakip, Finansman Antlaşması’nın Komisyon ve faydalanıcı ülke arasında sonuçlandırılması

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates