15 Temmuz 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati » 2011 Harçlar Tarifesi (8) Sayılı Tarife : İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

2011 Harçlar Tarifesi (8) Sayılı Tarife : İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler                   781,70 TL
b)Memleket içinde imal olunanlar                                 390,40 TL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler                                        390,40 TL
-Memleket içinde imal olunanlardan                               194,80 TL
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı                                                  13,20 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri     13,20 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı                  65,80 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı                              65,80 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı   65,80 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)                                 65,80 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
– Devir                                                           65,80 TL
– Veraset                                                         65,80 TL
– Lisans                                                          75,40 TL
– Rehin                                                           65,80 TL
– Mevki fiil                                                      65,80 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı                                 75,40 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı                                    20,50 TL
b) Çoklu tasarım (5’e kadar) başvuru harcı                        54,20 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı                11,30 TL
d) Tasarım tescil harcı                                           21,70 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)                           129,30 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6’şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)                                                    194,60 TL
g) Devir şerhi tescil                                             65,80 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı                                     129,30 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı                                37,40 TL
i) Birleşme kayıt harcı                                           96,80 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı                                       75,40 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi                                                  21,70 TL
l) Menşei memleket belgelerinden                                  75,40 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı                      467,70 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)                        54,20 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)                                                   54,20 TL
c) Marka yenileme harcı                                          140,80 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı                  187,70 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı                          114,10 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı                                104,60 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı                                187,70 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı                          69,00 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı                                     108,40 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı                                       75,40 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı  54,20 TL
k) Öncelikli başvuru harcı                                       875,80 TL
l) Uluslararası başvuru harcı                                     54,20 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı                                                  13,20 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı             13,20 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı                                            13,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı                                             187,70 TL
b) Sicil yenileme harcı                                          187,70 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı                         187,70 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82’inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden                        233,90 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)                     586,10 TL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)                     2.053,40 TL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri        3.521,10 TL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri        4.107,70 TL
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri        5.868,80 TL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri        8.921,50 TL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)                            11.738,80 TL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)                                                   390,40 TL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla
işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden  292,70 TL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden                                         1.466,40 TL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden                               292,70 TL
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden                                           351,10 TL
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden                                      175,30 TL
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden                                         292,70 TL
e)Diğer hususların tescilinden                                   116,40 TL
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları                                             781,70 TL
b)Arama ruhsatnameleri                                         1.173,10 TL
c)İşletme ruhsatnameleri                                       9.782,20 TL
d)Belgeler                                                     1.173,10 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki                                           194,80 TL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler
(Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde                                  14,80 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                                38,20 TL
Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde                            77,50 TL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde                            390,40 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde                781,70 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde             1.173,10 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde            1.956,00 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde                  3.912,30 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve
ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için                           38,20 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için               77,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için             194,80 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için             312,30 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için             468,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için            625,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için           781,70 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için               1.173,10 TL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler      390,40 TL
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler                                     233,90 TL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları                                               390,40 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları                                     390,40 TL
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları          390,40 TL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları                                               390,40 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları                                     390,40 TL
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                             390,40 TL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                             390,40 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları          155,60 TL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler                                          116,40 TL
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler                        116,40 TL
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler                                                   116,40 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri  586,10 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar                                       781,50 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar                                  1.173,10 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar                                 1.956,00 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar                             3.129,70 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler      781,70 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler                                     390,40 TL
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri                                         390,40 TL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)                                                  77,50 TL
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)                                                   38,20 TL
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)                                              194,80 TL
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi                                1.564,70 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi                           781,70 TL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) : Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan                            102,50 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan                         112,00 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)         467,70 TL
b)Bulundurma vesikaları                                          748,30 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri                                                    18,30 TL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82’nci maddeleri ile değişen bent.
Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)        781,70 TL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)            1.564,70 TL
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)                            1.564,70 TL
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000’e kadar olan şehirlerde                           528,90 TL
Nüfusu 500.000’e kadar olan şehirlerde                         1.058,20 TL
Nüfusu 500.000’den yukarı olan şehirlerde                      1.587,30 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden           116,40 TL
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden             194,80 TL
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden             233,90 TL
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden            312,30 TL
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden               468,80 TL
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden           116,40 TL
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden             194,80 TL
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden             233,90 TL
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden            312,30 TL
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden               468,80 TL
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden  (Geçerlilik süresi sonuna kadar)                             (Binde 0,198)
Ancak, bu miktar (7.825,60 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar                                               4,90 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar                                    7,90 TL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden                1.173,10 TL
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden               2.347,10 TL
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden               4.695,50 TL
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,   6.847,10 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar %50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma                                                         20.543,30 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        6.847,10 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma                                                         13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        6.847,10 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma                                                         13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        6.847,10 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma                                                         13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        6.847,10 TL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden         3.423,00 TL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden                                             3.423,00 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma                                                         10.271,00 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        5.086,30 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma                                                         20.543,30 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        6.847,10 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma                                                         10.271,00 TL
-İşletme (Her yıl için)                                        5.086,30 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)                                               215.400,00 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka,her şube ve her yıl için)                         215.400,00 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde                       12.924,00 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde           38.772,00 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde                                              51.696,00 TL
2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)    31.917,80 TL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri         31.917,80 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)                                                31.917,80 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekilerde dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                                      15.958,80 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri
(Her yıl için)                                                31.917,80 TL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                                               15.958,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.
Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                14.887,30 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler                                       7.443,60 TL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)    79.795,50 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 56.165,00 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)                                                31.917,80 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)                         15.958,80 TL
10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları; (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı                                              33.171,60 TL
2- Yenileme harcı                                             26.537,20 TL
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan                           236,90 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan                          473,80 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan                         947,70 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan                       1.895,50 TL
30 metreden büyük olanlardan                                  3.791,00 TL
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su
araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates