25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » 2531 Sayılı Kanun’un 2’nci Maddesinde Zikredilen Görev Yapma Yasağı Kapsamı

2531 Sayılı Kanun’un 2’nci Maddesinde Zikredilen Görev Yapma Yasağı Kapsamı

 Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar:

“Dosyanın incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünce 20.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile “Belevi-Tire Yolu (Km:0+000-20+500 Arası) Toprak Tesviye, Sanat Yapılan, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesinin yapıldığı, isteklilerden dava dışı Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin başka isteklinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davalı idarece yapılan incelemede; ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Mau Yapı İnşaat A.Ş tarafından sunulan iş denetleme belgesinin sahibi Seyfi Yalçın’ın 19.03.2012 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü bünyesindeki İşletmeler Başmühendisliği Yapım ve Köprüler Arazi Mühendisliği Çiftehan Pozantı Otoyolu Yapım Kontrol Şefliği’nde yapım kontrol şefi ünvanı ile görev yapmakta iken 21.03.2016 tarihinde emekliliğini isteyerek görevden ayrıldığının tespit edildiği, Seyfi Yalçın’ın 21.03.2016 tarihinde görevden ayrılmadan önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı, son görev yerinin İşletmeler Başmühendisliği Yapım ve Köprüler Arazi Mühendisliği Çiftehan Pozantı Otoyolu Yapım Kontrol Şefliği olduğu, ihaleyi yapan Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü’nün de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birimi olduğu, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimsenin ayrılmadan önce hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ve o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konulara yönelik olan ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı, hükmün getiriliş amacına uygun şekilde anılan Kanun kapsamındaki yasaklılık halinden bahisle ihale üzerinde kalan davacı isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; 2531 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 1. maddesinde sayılan kişilerden bu maddede sayılan yerlerdeki görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacaklar, taahhüt altına giremeyeceklerdir. Bu düzenlemenin amacı kişilerin ayrıldıkları idare, kurum ve kuruluşlardaki nüfuz ve bağlarını kullanarak haksız menfaatler elde etmelerinin önüne geçmektir.

Olayda, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğündeki görevinden 21.03.2016 tarihinde emekliliğini isteyerek görevinden ayrılan Seyfi Yalçın’ın; yalnızca, ayrıldığı idare olan Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü’ne karşı bu idaredeki görev ve faaliyet alanına ilişkin işlerle ilgili olarak taahhüt altına giremeyecek olması karşısında, 2531 sayılı Kanunun 2. maddesindeki yasaklılığın kanunun amacını aşacak şekilde kapsamının genişletilmesi sonucu ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Mau Yapı İnşaat A.Ş tarafından sunulan iş denetleme belgesi sahibi Seyfi Yalçın’ın 21.03.2016 tarihinde görevinden ayrılmadan önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı, son görev yerinin İşletmeler Başmühendisliği Yapım ve Köprüler Arazi Mühendisliği Çiftehan Pozantı Otoyolu Yapım Kontrol Şefliği olduğu, ihaleyi yapan Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birim olduğu, bu hususun 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde zikredilen görev yapma yasağı kapsamında olduğundan bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin davalı Kurul kararı ile Anayasada düzenlenen çalışma ve sözleşme hürriyetinin ölçüsüz şekilde sınırlandırıldığı ve bu kararın hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates