19 Eylül 2020 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » AB Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

AB Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere, boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile fakültelerin İstatistik bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

3. 2009 yılının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

4. ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın -KPSSP114- puan türünden en az 70 puan almış olmak,

5. İngilizce dilini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıdaki belgelerden en az biri ile kanıtlamak;

a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak veya

b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL IBT 65, TOEFL PBT 470 puan almış olmak veya

c. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 6 puan almış olmak.

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. İş talep formu (www.csgb.gov.tr adresinden de temin edilebilir),

2. İki adet vesikalık fotoğraf,

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi verilebilir),

4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya Noter tasdikli sureti (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi verilebilir),

5. Kendi el yazısı ile yazılmış anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, başvuran adayın ilk, orta ve yükseköğrenimi yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işleri yaptığı ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin belirtildiği özgeçmişlerinin yer aldığı belge,

Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belge istenir.

Yüksek Öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 19.10.2009 – 02.11.2009 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Yazılı Sınav Tarihi  : 22 KASIM 2009 – Pazar – Saat: 09.30

Sınav Yeri               : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No: 42

Emek/ANKARA

Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınav yer ve tarihi sonraki bir tarihte bildirilir.

5 – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş Sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara Personel Dairesi Başkanlığı’nca fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

6 – GİRİŞ SINAVI, SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınava, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan -KPSSP114- puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere ilk 100 (yüz) aday ve yüzüncü sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar çağrılır.

Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

İngilizce Bölümü:

İngilizce kompozisyon,

Mesleki Bilgi Bölümü:

Anayasa Hukuku,

İdare Hukuku,

İş Hukuku,

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası,

Yazılı sınavda İngilizce bölümü 50 puan ve mesleki bilgi bölümü de 50 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda, yukarıdaki sınav konularına ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurul Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavın sonuçlarını gösterir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar, yani beş adet aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Sınav sonunda başarı puanı sıralamasına göre beş asil ve bir adet yedek olmak üzere Sınav Kazananlar Listesi ilan edilir.

Sözlü Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates