25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 40 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 24 Mart 2010)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; 40 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi : 24 Mart 2010)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMANI KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 40 adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Kadrosuna Geçiş Yazılı Sınavı 08.05.2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

A) SINAV GİRİŞ ŞARTLARI

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yayımlandığı 17.06.2009 tarihinde;
En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartıyla,
1- Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan memurlar,
2- Kurumların sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalışanlar,
katılabilecektir.

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar, Başkanlığımızın (http://www.afetacil.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan “Afet ve Acil Durum Uzmanı Kadrosuna Geçiş Sınavı Başvuru Formu”nu 10.03.2010 – 24.03.2010 tarihleri arasında elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz dolduracak, formun çıktısını alarak imzalayacak ve forma son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafını yapıştıracaktır.

2- Bu form aşağıdaki belgelerle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu Başkanlığına aday tarafından en geç 24.03.2010 tarihi çalışma saati sonuna kadar imza karşılığı bizzat teslim edilecektir. (20.03.2010 Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında da müracaatlar kabul edilecektir.) İmza karşılığı teslim edilmeyen ve/veya üzerinde silinti ve kazıntı bulunan başvuru formu işleme alınmayacaktır.

Afet ve Acil Durum Uzmanı Kadrosuna Geçiş Sınavı Başvuru Formu ile birlikte teslim edilecek belgeler şunlardır:

• Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
• Onaylı Hizmet cetveli,
• Adayın özlük dosyasının bulunduğu birim tarafından Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde 17.06.2009 tarihi itibariyle en az üç yıl görev yaptığına dair düzenlenen onaylı belge, (bu belgeye görevlendirmeye ilişkin onaylar da eklenecektir.)
• Sivil Savunma Uzmanları için kurumların sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalıştıklarına ilişkin belge.

3- Adaylar başvuru formuna veri girişini bir defa yapabileceklerdir. Başvuru formunu doldurduktan sonra sisteme hatalı giriş yaptığını tespit eden adaylar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu Başkanlığına bizzat müracaat ederek, sistemdeki başvurusunun düzeltilmesini 24.03.2010 tarihi çalışma saati bitimine kadar talep edeceklerdir. Hatalı giriş nedeniyle doğabilecek sorunlardan adaylar sorumlu olacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Kadrosuna Geçiş Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

5- Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylara ait kesin listenin Başkanlığımız http://www.afetacil.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmasına müteakip, yazılı sınav ücretinin yatırılması ve sınav giriş belgesinin alınmasına ilişkin hususlar Başkanlığımız http://www.afetacil.gov.tr adresli internet sitesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu konu ile ilgili adaylara ayrıca her hangi bir tebligat yapılmayacaktır.

C) SINAVIN ŞEKLİ YERİ VE KONULARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı Kadrolarına Geçiş Sınavı yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav

Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 08.05.2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav konuları;

a) T.C.Anayasası,
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,
f) Genel Kültür, genel yetenek,
g) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya ve kriz yönetimine ilişkin kavram ve tanımlar ile konuya ilişkin mevzuat,

Yazılı sınavda (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde ellinin altında olmayacaktır.

Değerlendirme

1- 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak başarı puanı hesaplamasında “Puan=(doğru sayısı/soru sayısı)x100” formülü kullanılacaktır.

2- 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan en yüksek puan alandan başlamak üzere ilana çıkılan kadro sayısının dört katı sayıda (160) aday mülakat sınavına çağırılacaktır. Ancak, 160’ıncı sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.

Mülakat Sınavı

Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile mülakat sınav günü, saati ve yeri Başkanlığımız http://www.afetacil.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca Başvuru Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine de tebligat yapılacaktır.

Mülakat sınavında adayların yazılı sınav konularındaki bilgileri ile birlikte adayların anlama, intikal ve ifade kabiliyeti, temsil yeteneği gibi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

Değerlendirme

Adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından verilen bu puanların aritmetik ortalaması mülakat sınav notunu teşkil eder.

D) BAŞARI LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

Yazılı ve mülakat sınavı sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylardan başarı listesi oluşturulacaktır.

Bu listeden en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre ilk 40 kişi asil sonraki 10 kişi ise yedek olarak belirlenecektir.

Belirlenen asil ve yedek listeleri Başkanlığımız http://www.afetacil.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

Başarı sıralama listesi oluşturulurken puanların eşitliği halinde yazılı sınavda daha yüksek puan alan adaya, eşitliğin değişmemesi halinde ise hizmet süresi fazla olana başarı sıralamasında öncelik tanınacaktır.

E) SINAV İLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu
Eskişehir Yolu 10.Km. Lodumlu / ANKARA
Telefon: 0 312 287 26 80/1558–1647
e-mail: insankaynaklari@afetacil.gov.tr.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates