21 Temmuz 2019 - Pazar
Basın Duyuruları

Aile Hukuku

Aile Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir;

Aile, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun temel taşı olduğundan ve ‘Aile Hukuku’  da medeni hukukun aile ilişkilerini düzenleyen bir dalı olması nedeniyle çok geniş dava yelpazesine sahip olduğundan, aile hukukuna ilişkin davaların tecrübeli avukatlar aracılığıyla titizlikle açılması ve takip edilmesi gerektiği açıktır.

Özderin Avukatlık Bürosu, Aile Hukuku alanında sahip olduğu tecrübesiyle bu alana ilişkin davalarda hak sahiplerinin yasal haklarını alması hususunda yerleşmiş ve güncel Yargıtay içtihatları ışığında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

EVLENME HUKUKU

 • Evlilik Birliğinin Başlaması Ve Devamı Aşamasında  Taraflar Arasında Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü Hususunda Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
     Nişanlılık İlişkisinin Sona Ermesi Aşamasında Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıklar

 • Nişan dolayısıyla ve nişanlanma sırasında veya nişanlılığın devam ettiği süreç içerisinde verilmiş olan Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli Tazminat Davalarının Açılması Ve Takibi (TMK m.122)
 • Nişanın bozulması halinde talep edilebilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarının Açılması Ve Takibi
     Evlenme Şartlarının Varlığının Tespiti Ve Evlenme İzninin Hakim Kararıyla Verilmesi Usulü
     Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davaların Açılması Ve Takibi
     Evlenme Başvurusunun Reddi Kararına Karşı Mahkemeye Başvurmak Suretiyle İtiraz Usulü (TMK M.138/1)
     Evlilik Birliğinde Eşlerin Ortak Haklarının Kapsamı (ortak konutu seçme, birlikte yaşama, birliği yönetme, birliği temsil etme) ve Bu Hakları İhlal Eden Eşe Uygulanacak Yaptırımların Tespiti
     Evlilik Birliğinde Eşlerin Ortak Yükümlülüklerinin Kapsamı (birliğin mutluluğunu sağlama, sadakat gösterme, birlikte yaşama, dayanışma ve yardımcı olma, çocuklara bakma ve yetiştirme, giderlere katılma, meslek veya iş seçiminde özen gösterme) ve Bu Yükümlülüklere Aykırı Davranan Eşe Uygulanacak Yaptırımların Tespiti
     Kadının Soyadına İlişkin Davaların Açılması Ve Takibi
     Eşlerin Tasarruf Yetkilerinin Sınırlandırılması İçin Açılacak Davaların Takibi (TMK m.199)
     Eşlerin Temsil Yetkisinin Kaldırılması, Sınırlanması Ve Geri Verilmesi İçin Açılacak Davaların Takibi (TMK m.190)
     Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi veya Evlilik Birliğine İlişkin Önemli Bir Konuda Uyuşmazlığa Düşülmesi Halinde Hakimin Müdahalesini Talep Etmek İçin Açılacak Davaların Takibi

 • Aile konutunun seçimi,
 • Evlilik devam ederken doğan çocuğun ön adının konması
 • Çocukların mesleki eğitim alanlarının kararlaştırılması,
 • Çocuğun ergin kılınmasına-nişanlanmasına-evlenmesine izin verilmesi
     Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hazırlanması (Evlenme töreninden önce ya da sonra yapılabilir)
     Mal Rejiminden Kaynaklanan Davaların Açılması Ve Takibi

 • Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası
 • Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü Davası (TMK m.210/1) (Eşlerden biri ya da bir alacaklının istemi üzerine açılabilir.)
 • Mal Ayrılığına Geçişten Dönme Davası (TMK m.208/2) (Eşlerden birinin istemi üzerine açılabilir.)
 • Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalar (Değer Artış Payından Doğacak Alacak, Eşya Alacağı ve Katılma Alacağına İlişkin Davalar vb.
 • Mal Paylaşımı ile İlgili Davalar
     Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolan Veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamayan Eş Hakkında Gaiplik Kararı Alınması İçin  Ve Evliliğin Feshi İçin Açılacak Davaların Takibi (TMK m.131)
     Eşlerden Birinin Cinsiyet Değiştirmesi Halinde Evlilik Birliğinin Akıbeti
    Evlenmenin Hükümsüzlüğü Nedenleri

 • Evlenmenin Yokluğu Sonucunu Doğuran Hallerin Tespiti
 • Evlenmenin Butlanı Sebeplerinin Varlığı Halinde Açılacak Mutlak Butlan Davalarının ve Nispi Butlan Davalarının Açılması ve Takip Edilmesi (Evlenme İşleminin İptali Veya Yokluğuna Dair Davalar)
     Aile Konutu Şerhi Davalarının Açılması Ve Takibi (aile konutu şerhinin konulması-kaldırılması istemli davalar)
     BOŞANMA HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ AŞAMASINDA VERİLEN HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ
     Ayrılık Davasının Açılması Ve Takip Edilmesi
 1. A.    Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma Davalarının Açılması Ve Takip Edilmesi
 • Özel Boşanma Sebepleri Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları (zina, hayata kast-pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk-fiili ayrılık, akıl hastalığı nedeniyle)
 • Genel Boşanma Sebepleri Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları (evlilik birliğinin sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle
 1. B.    Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin Davaların Açılması Ve Takibi
 • Maddi Tazminat Davası (TMK m.174/1) (Boşanma davası sonrasında da açılabilir.)
 • Manevi Tazminat Davası (TMK m.174/2) (Boşanma davası sonrasında da açılabilir.)
 • Yoksulluk Nafakası Davası (TMK m.175) (boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş ya da düşecek olan tarafın istemiyle açılabilir)
 1. C.    Boşanmanın Çocuklarla İlgili Sonuçlarına İlişkin Davaların Açılması Ve Takibi
 • Velayet Davaları (velayetin değiştirilmesi, düzenlenmesi, kaldırılması, çocukla kişisel ilişki kurulması talebi)
 • İştirak Nafakası Talebi (nafakanın artırılması, azaltılması, kaldırılması talebi)
 1. D.   Ziynet Alacak Davasının Açılması Ve Takip Edilmesi (eşlere, evlenme sebebiyle ailelerince ya da yakınlarınca takılan takı vb. hediyelerin iadesi talebi)
 2. E.    Boşanma Sebebiyle Mal Paylaşımı Davalarının Açılması Ve Takip Edilmesi

   HISIMLIK  HUKUKU

     Soybağına İlişkin Olarak Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmetleri
 • Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal
 • Soy bağının Reddi Davasının (babalık karinesinin çürütülmesi davası) Açılması ve Takibi
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Tanımanın İptali Davasının Açılması ve Takibi (TMK m. 297-300)
 • Babalık Davasının Açılması ve Takibi (TMK m.301) (Evlilik dışında doğmuş çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesidir. Bu dava sonucunda istem üzerine çocuk bakımından iştirak nafakasına hükmedilebilir. Anne ise doğum giderlerini, geçim giderlerini ve gebeliğin ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri babalık davasıyla ya da ayrı bir maddi tazminat davasıyla talep edebilir.)
 • Evlat Edinme-Evlatlık İlişkisinin Kurulması Davasının Açılması ve Takibi (küçüğün, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi)
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davasının Açılması ve Takibi
 • Soy bağının Velayete Bağlı Olmayan Sonuçlarına İlişkin Taleplerin Dava Yoluyla İleri Sürülmesi ve Davanın Takibi
     Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması Talepli Davanın Açılması ve Takibi (TMK m.323-326) (ana ve baba velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını talep edebileceği gibi olağanüstü haller mevcutsa ana baba dışındaki üçüncü kişilerde talep edebilir.)
      Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerinin Karşılanması İçin Nafaka Davasının Açılması ve Takibi (TMK m.327 vd.) (bu dava çocuk adına ve çocuk, ana veya baba, kayyım ya da vasi tarafından açılabilir.)
 • Soy bağının Velayete Bağlı Olan Sonuçlarına İlişkin Taleplerin Dava Yoluyla İleri Sürülmesi ve Davanın Takibi
     Çocuğun ve Mallarının Korunması İçin Hakimin Müdahalesinin Talebi
 1. 1.      Nakafa Yükümlülüğüne İlişkin Olarak Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
  1. Tedbir Nafakası ( TMK m. 137, 152, 162/2-3)
  2. Yolculuk Nafakası ( TMK m. 144)
  3. İştirak Nafakası (çocuk için) ( TMK 148/2, 152)
  4. Yardım Nafakası Taleplerini İçeren Davaların Açılması ve Takibi

VESAYET HUKUKU

 • Vesayet Hukukuna İlişkin Olarak Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
  • Vasi Atanmasına İlişkin Davaların Açılması Ve Takibi (TMK m. 419 vd.)
 • Vesayet Davalarının Açılması ve Takibi
 • Kısıtlama Kararının Verilmesi Talepli Davaların Açılması Ve Takibi
            (vasilikten kaçınma ve itiraz taleplerinin dava yoluyla ileri sürülmesi)
 • Kayyım Atanmasına İlişkin Davaların Açılması Ve Takibi
    (Uluslararası) Çocuk Kaçırmaya İlişkin Davaların Açılması Ve Takip Edilmesi (Evlilik birliği devam ederken, boşanma davası sırasında veya sonrasında çocuk kaçırma)
    Aile İçi Şiddete Ve Cinsel İstismara İlişkin Davaların Açılması Ve Takip Edilmesi
     Uluslararası Aile Hukukuna İlişkin Olarak Ortaya  Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates