4 Ekim 2022 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Yazar Arşivi: Ozderin Avukatlik Burosu

Yazar Arşivi: Ozderin Avukatlik Burosu

Kataloglara İlişkin Kriterlerin Şartnamede Yer Almaması Durumunda Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

Katalogda bulunan teknik bilgilerin teknik şartnameye uygun olmaması veya bilgilerin eksikliği sebebiyle teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilememesi hâlinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme bulunmaması karşısında teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kararda hukuki isabet bulunmadığı hakkında. Devamını Oku »

Katalogda Yer Alan Bilgi Eksikliği İdarece Tamamlatılabilir mi ?

kamu ihale avukatlık bürosu

İdari şartnamede ürünlerin teknik şartname ile uyumlu olduğunu gösteren kataloğun yeterlik kriterleri arasında sayılması Teknik Şartname maddelerinin tamamının katalog üzerinden tespit edilebilmesi gerektiği hakkında- Katalogda yer alan bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılamayacağı hakkında. Danıştay 13. Dairesi’nin 03.05.2017 tarihli kararı :  “…Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenleme ile tedarik edilecek malların teknik şartnamedeki bilgilerle uyumlu olduğunu gösteren kataloğun yeterlik kriterleri arasında istenildiği, ... Devamını Oku »

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamını Oku »

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulmasına dair 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı ... Devamını Oku »

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar

kamu ihale avukatı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşmelerin devri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenmiştir. Devamını Oku »

Duruşma Yapılma Zorunluluğu Ve Kurul Kararının Kısmen Dava Konusu Yapılması Hakkında

Duruşma İstemi Bulunmasına Rağmen Duruşma Yapılmamasının Mevzuata Aykırı Olduğu Dava dilekçesinin “konu” ile “sonuç ve istem” kısmında iddialar ayrı ayrı belirtilmeksizin Kurul kararının tümünün iptali istenilmişse de, davacının kendi menfaatine aykırı olan hususlar dışında Kurul kararının iptalinin istemesinin söz konusu olamayacağının mahkemece değerlendirilmesi gerektiği hakkında. Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.10.2021 tarihli kararı: “Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ... Devamını Oku »

Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

Geçici Teminat Mektubunda “”her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına” dair kaydın bulunmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, idaresince eksikliğin tamamlatılması gerektiği hakkında. Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.09.2021 tarihli kararı: “4734 sayılı Kanun’un 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.