8 Aralık 2021 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN (sayfa 20)

Yazar Arşivi: Metin ÖZDERİN

İdari Şartnamede Yer Verilen Benzer İş Tanımının Yorumlanması

, “… Bu durumda; uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımında “kamu ve özel sektörde gerçekleşen ihale konusu işlere ait Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri”nin benzer iş kapsamında olduğunun düzenlendiği, söz konusu benzer iş tanımında yer alan “ihale konusu işlere ait personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri” düzenlemesinden; ihalede rekabetin sağlanması ilkesi de dikkate ... Devamını Oku »

Noter İmzasına İlişkin Apostil Şerhinin Yeterli Olmadığı

ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 17.02.2016 tarihli kararı ile: “…Bakılan davada, davacı tarafından uyuşmazlık konusu olayda yer alan iş deneyim belgesine ilişkin yetkili kişinin bu belgeyi düzenleyen ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı Seattle Bölgesi istihkam Teşkilatı Proje Müdürü olan William Goss olduğu, bu nedenle, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükmü gereği, iş deneyim belgesinde yer alan ABD idarelerinin yetkililerinin, ... Devamını Oku »

YD/ İptal/ Davanın Reddi/ Bozma Kararları Üzerine KİK Tarafından İzlenecek Usul

Danıştay 13. Dairesinin 29.09.2015 tarihli kararı: “…Dava; Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 30.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(Erzurum – Aziziye) Ayr. – Çat – Karlıova – Bingöl Yolu Km: 20+000 – 79+728,35 Kesiminin Yapım” ihalesine ilişkin ihaleye katılan Pekhan İnşaat ve Ticaret Koli. Şti. & Memişoğlu Beton Asf. Yol Mad. inş. Taah. Pet. Ür. ... Devamını Oku »

Açıklama İstenilmeyen İş Kalemleri İçin Verilen Fiyatlar Hakkında Değerlendirme

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.04.2015 tarihli ve E:2015/225 sayılı kararı ile “Düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan dava konusu işlemin uygulanması halinde ihale sürecinin tamamlanacağı hususu dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceği açıktır. Bu nedenle yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesinin 11.12.2015 tarih kararı : “Dava dosyasının incelenmesinden; Çankırı ... Devamını Oku »

Sözleşme Tasarısının Tip Sözleşmeye Aykırılık Taşıması

ihale avukatı ankara

“…Davacı şirket tarafından ileri sürülen, sözleşme tasarısının 16. maddesinde Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname’nin 26 nolu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların ard arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği yolundaki iddiası bağlamında uyuşmazlık değerlendirildiğinde, ihale dokümanında işin süresinde bitirilmemesine ilişkin ceza oranının belirlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarının ... Devamını Oku »

Yemek ve Kahvaltı Yapım Dağıtım İşinde İhale Konusu İşin Teknik Şartnamesi Yorumlanması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

“Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 02.03.2015 tarih ve E:2014/5248, K:2015/787 sayılı kararı kaldırıldı, temyiz istemi yeniden incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.08.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2014 Yılı Yemek ve ... Devamını Oku »

Davacının Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi

kamu ihale avukatlık bürosu

… 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı, 312. maddesinde ... Devamını Oku »

Aşırı Düşük Sorgusunda Mazot Fiyatının Proforma Fatura İle Açıklaması Mevzuata Uygun mudur ?

“…Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya Akçadağ Taşevler Göleti İnşaatı Yapım İşi” ihalesi uhdesinde kalan Pramid Yapı Yol En. İnş. A.Ş-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına yönelik başka bir istekli olan Best Tasarım İnş. A.Ş.nce yapılan itirazen şikayet ... Devamını Oku »

İdarenin İhtiyaca Binaen Taahhütname İsteneceğine İlişkin Düzenleme Yapabileceği

“…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılmada yeterlilik kuralları” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında; ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin istenilebileceği sayma suretiyle belirlenmiş, ikinci fıkrasında; söz konusu bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale ve ön yeterliliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiş, ... Devamını Oku »

Kurumun İnternet Sitesinde Eksikliğin İlan Edilmemesi Hali

“…Bu durumda; 13.01.2015 tarihinde tebliğ edilen, kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin 09.01.2015 tarih ve 22392947/755.02/00038 sayılı işlemde, idarenin Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşıldığından, davacı şirketler tarafından yapılan ve 23.02.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.