21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Avukatlar arasından 300 adli hakim ve savcı adayı alınacak

Avukatlar arasından 300 adli hakim ve savcı adayı alınacak

İ L Â N
A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

A-Bakanlığımızca avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

B-Başvurular 22 Ağustos 2011 Pazartesi günü başlayacak, 16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda alınmayacaktır.

C-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Ekim 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.

D-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde bu soru tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (300) bir katı fazlası olan 600 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır.

600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülâkata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

E- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1)Türk vatandaşı olmak,
2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
4)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
5)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
6)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
7)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
8)Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 31.01.1976 ve daha sonra olanlar ) ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

F- Sınava girmek isteyenler:
1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri matbu başvuru formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),
2)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının sureti, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgeyi,
3)Başvuranların fiilen beş yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:
a-Avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı ile birlikte;
I)Avukatlığı kendi adına veya aynı büroda birlikte çalışmak suretiyle yada avukatlık ortaklığı şeklinde yapanlar için; vergiye tabî olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları vergi dairelerinden alınacak vergi kaydı aslını,
II)Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapanlar için; sigortalı olarak avukatlık yaptığı süreleri gösteren bağlı oldukları sigorta müdürlüklerinden alınacak belgenin aslını, (Yalnızca topluluk sigortası primi ödenen süreler bu sürenin hesabına dahil değildir. Alınacak belgede sigortanın niteliği açıkça belirtilecektir.)
b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;
I)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğini,
II)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,
(Başvuru tarihi itibariyle beş yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; mülâkattan önce başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını yukarıdaki belgelerle ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

4)Nüfus cüzdanı suretini,
5)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
6)ÖSYM adına Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve Akbank, T. Garanti Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla sınav başvuru ücreti olan 50 TL nin yatırıldığını gösteren banka dekontunu veya internet çıktısını,
7)Askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Beş yıllık sürenin hesabında askerlik görevini yapmak için geçirilen süre bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.)

16 Eylül 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Eksik evrakı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

G-Başvuru formu ve ekleri müracaat süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların ayrıntılı listesi ÖSYM’ye verilecek ve ayrıca Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve bunlar ÖSYM’ye verilecek sınava girecekler listesine dahil edilmeyecektir.

H- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Ekim 2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Daha önce aday şifresi olmayanlar, aday şifresini, Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarından temin edebilecektir. Sınava giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

I-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan Oluşacaktır.

İ- Adaylar sınava, ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekleri Sınava Giriş Belgesi, özel kimlik belgesi (Yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecektir.) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf ile gelecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Sınava giriş belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirleri”ne uymak zorundadır.

J-Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlığımız internet sitesinde ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası bilgileri yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.

K- Mülâkata katılmaya hak kazanan adayların sınav sonuçlarının ÖSYM nin ve Bakanlığımızın internet sayfasında duyurulmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

1)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının aslı veya noterden onanmış örneği, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örneği ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi aslı veya noterden onanmış örneği, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların, diploma aslı veya noterden onanmış örneği ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge aslı,

2)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

3)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

4)iki adet 6×9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
5)Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
6)Mal bildirim belgesi,
7)Sınav sonucuna ilişkin internet çıktısı,
8)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
9)Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adli sicil kaydı

DUYURULUR.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates