1 Ekim 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

Banka Referans Mektubunun Sunulması Usulü ve İçeriği

Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2016 tarihli kararı:

 “…Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yönetmelikte sayılan belgeler dışında, isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygun olduğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda sunulan “banka referans mektubunun” da “belgelerin sunuluş şekline” uygun bir biçimde teklif ekinde sunulması gerektiği anlaşılmış, sunulan banka referans mektubunun üzerinde Türkiye Garanti bankası A.Ş. İpekyolu/Gaziantep Şubesinin iki yetkilisinin imzasının bulunduğu, ancak imzaların ıslak imza niteliğinde olmadığı, başka bir ifadeyle fotokopi olduğu anlaşıldığından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 18. İdare Mahkemesinin 01.06.20** tarih ve E:20**/16**, K:20**/18** sayılı kararın bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine…” karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates