29 Eylül 2020 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na Giriş Sınavı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na Giriş Sınavı

BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI’NA GİRİŞ SINAVI İLE 35 ADET YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Başbakanlığınca 5978 sayılı yasanın 23üncü maddesince yazılı ve sözlü giriş sınavıyla 35 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardımcısı alınacaktır. Yazılı sınav 11 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ve YETERLİK SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

Sınava katılacaklarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3, KPSSP11, KPSSP33, KPSSP36, KPSSP48, KPSSP108, KPSSP112 veya KPSSP115 bölümlerinden 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 700 kişi içerisinde bulunmak,

c) Giriş sınavı son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, insan ve toplum bilimleri, mütercim-tercümanlık (“e” maddesinde belirtilen dillerden) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça (Sırpça), Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Farsça, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, Rumence, Rusça, Ukraynaca, Yunanca dillerinden KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olma ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı,

şartları aranır.

GİRİŞ SINAVI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

YAZILI SINAV

Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda sorular özelliğine göre test veya klasik usullerde olabilecektir.

 

 

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınavda;

a) Genel Kültür/Genel Yetenek

b) Uluslararası İlişkiler,

c) Uluslararası Hukuk,

d) Siyasi Tarih,

e) Uluslararası Kuruluşlar,

f) Çalışma Ekonomisi,

g) Sosyoloji,

konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik soruların yanında Başkanlığın çalışma alanlarıyla ilgili sorular sorulacaktır.

Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacak sözlü sınavın tarihi ve yeri www.devlet.gov.tr adresinden ilan edilecek ve sonuç adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü sınavda adayın;

a) Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili bilgi birikimi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı en yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınavı kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazananların uzmanlığa atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

BAŞKANLIĞIN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR

24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Başkanlığın görev alanları belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular Başkanlığımız internet adresinden temin edilecek “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıda talep edilen belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla teslimi yoluyla yapılabilecektir. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2010 saat 18.00’dır. Postadaki gecikmeler ve belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Paris Caddesi Ali Dede Sokak No:8 06540 Aşağı Ayrancı / ANKARA

 

Tel : +90 (312) 467 70 10 – 41

Ayrıntılı bilgi için: www.devlet.gov.tr

 

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahiplerinin www.devlet.gov.tr adresinden temin edecekleri “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Sonuç Belgesi veya bu sınava denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans veya yüksek lisans diploması veya o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınav sonuç belgesi,

d) T.C. kimlik numarası beyanı,

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 3 adet vesikalık fotoğraf,

g) Kamu görevlisi olmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyan.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates