7 Aralık 2019 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettiş yardımcısı alım ilanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettiş yardımcısı alım ilanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere 3 inşaat mühendisi, 2 bilgisayar mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 elektrik-elektronik veya elektronik mühendisi ile 1 kimya mühendisi olmak üzere yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. Yazılı sınav:

1.1 – Giriş sınavının yazılı bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Sürekli Eğitim Merkezi-ODTÜ SEM) tarafından Ankara’da 10 Haziran 2012 tarihindeyapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 – Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sınav Komisyonunca yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca internet sayfasından duyurulacaktır.

2.1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Bilgisayar, Makine, Elektrik-Elektronik ya da Elektronik Mühendisliği (elektrik mühendisi alınmayacaktır) ile Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarındanbirisini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2012 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 tarihinden daha sonra doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava girebilecek meslek gurupları ve kabul edilecek aday sayıları:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türü sırasına göre;

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının en yüksek puanlı ilk 60,

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

Makine mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

Elektrik-elektronik veya elektronik mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40 ve,

Kimya mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

aday olmak üzere açıktan atama yapılacak 10 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olarak toplam 200 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Buna rağmen durumun yine eşit olması halinde son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.

2.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilen Bakanlık hizmet binalarının kapılarında (Ek Bina; Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA, Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No: 154 06510 Çankaya/ ANKARA adresleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı internet (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3. Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 25 Mayıs 2012 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

4. Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;

4.1.1. Aday başvuru formu (http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),

4.1.2. İki fotoğraf,

4.1.3. İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince doğruluğu ÖSYM İnternet Sitesinden kontrol edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

4.1.4.Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.2. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/ internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.

5. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6.1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 31 Mayıs 2012 tarihinde duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, Bizzat müracaatları ile 01.06.2012’den itibaren 08.06.2012 tarihi saat 17.00’ye kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının “GMK Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA” adresinden alınabilecek olup adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ile yanlarında bulunduracakları yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7.1. Sınav Konuları:

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği yazılı,

b. Alan bilgisi (mezun olduğu bölümle ilgili) test,

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) test,

d. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) test olarak dört gurup şeklinde uygulanacaktır.

7.2. Sınav soru guruplarının toplam puanın tespitindeki ağırlıkları:

Adayların yazılı sınavdaki başarıları tespit edilirken;

a. Alan bilgisi testi standart puanı %50,

b. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) testi standart puanı %20,

c. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) testi standart puanı %15 ve,

d. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği yazılı standart puanı %15 ağırlığında toplanarak toplam puan hesaplanacaktır.

7.3. Yazılı sınava giren adaylardan her ders gurubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.2.maddesine göre hesaplanacak ağırlıklı not ortalaması 70 ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı başarmış sayılacaktır.

8. Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması

yapılacak kadro sayısının beş katı olmak üzere;

Bilgisayar mühendisliği mezunlarından ilk 10,

İnşaat mühendisliği mezunlarından ilk 15,

Elektrik-elektronik veya elektronik mühendisliği mezunlarından ilk 10,

Makine mühendisliği mezunlarından ilk 10 ve,

Kimya mühendisliği mezunlarından ilk 5 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 25 Haziran 2012 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Rehberlik Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Bakanlığın GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır.

9. Sınav sonucuna itiraz edilmesi:

Adaylar, sonuçların ilan yoluyla duyurulmasından itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı sınavla ilgili itirazlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından, sözlü sınavla ilgili itirazlar ise Bakanlık tarafından sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

10.2. 4,5×6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.4. Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

11. Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu guruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12. Müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere her meslek gurubundan atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

14. Asil adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların meslek gurubuna göre yerine aynı guruptan, aynı guruptan atanacak yedek aday yoksa sınavı kazanan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15. Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates