19 Haziran 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdamedilmek üzere aşağıda hangi alandan kaç uzman yardımcısınınalınacağı, alımyapılacak mühendislik bölümleri, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (60) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 20 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yazılı sınav yapılacaktır.

GRUBU BÖLÜMÜ UNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 7
Hukuk Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 9
İstatistik İstatistik Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 3
Mühendislik İnşaat Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 4
Elektrik-Elektronik Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 7
Makine Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 13
Endüstri Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 8
Çevre Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 1
Kimya Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 1
Bilgisayar Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 2
Metalurji Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 1
Mekatronik Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 2
Gıda Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 1
Biyomedikal Müh. Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. GİH 07/08/2009 1

A) SINAVABAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Hukuk, siyasalbilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının istatistik bölümüile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYMtarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);

-Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdarî Bilimler, İletişim, İşletme ve İktisat Fakülteleri mezunları için P64,

-Hukuk Fakültesi mezunları için P21,

-Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri mezunları için P7,

-İstatistik mezunları için P25, puan türlerinden (70) veyaüzerinde puan almış olmak,

4) Sınavınyapıldığı gün itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamışolmak (20/10/1977 tarihinden sonra doğmuş olmak),

B) BAŞVURUŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1)Başvurular 28 Eylül 2012 günü mesai saati bitimine kadar “Sanayi ve TeknolojiBakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km)2151.Cadde No:154 Personel Dairesi Başkanlığı Kat 7, Oda No:714 – 06510 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler veilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.İstenilen belgelerin yukarıda belirtilen adrese en geç son başvuru tarihininmesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Adaylar,

a)Bakanlığımızın internet (www.sanayi.gov.tr) sitesinde yayımlanan Başvuru Formu,

b) Mezuniyetbelgesinin aslı veya Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı veya Bilim, Sanayi veTeknoloji İl Müdürleri yada noter onaylı örneği,

c) KPSSsonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) İki adetvesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Kendi elyazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bakanlık internet sitesinde yayımlanan formkullanılacak),

ile birlikte başvurudabulunacaklardır.

3) Yazılısınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınavtarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internetadresinde ve Bakanlığımızın duyuru panosunda ilan edilecektir.

4) Sınavda,adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlikbelgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur.Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Girişsınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunlarınatamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında CumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığıyanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVINŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Girişsınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınavakatılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup içinbelirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanılarakyapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadrosayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahipadaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.Mühendislik veya Teknoloji fakültelerinden mezun olan adayların sıralamalarıher bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda gösterilen kadrosayıları esas alınarak yapılacaktır.

2) Yazılısınav konuları;

A) SİYASALBİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER, İLETİŞİM, İŞLETME VE İKTİSAT GRUBUNUNYAZILI SINAV KONULARI:

1) Asılalan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat,Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi vePolitikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,

2) İkincilalan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar HukukuGenel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

B) HUKUKGRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asılalan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku,Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

2) İkincilalan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi vePolitikaları, Kamu Maliyesi.

C)MÜHENDİSLİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asılalan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

2) İkincilalan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi vePolitikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

Ç)İSTATİSTİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:

1) Asılalan; Mezun olunan bölüm konuları,

2) İkincilalan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi vePolitikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

Yazılı sınavsoruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanındanise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

Yazılısınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılısayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Yazılısınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzereyapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört)katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmayahak kazananlar sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internetsitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sözlüsınav konuları;

SınavKomisyonunca adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak,

a) Yukarıdabelirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genelyetenek ve genel kültürü,

e) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerindendeğerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerindendeğerlendirilecektir.

Sözlüsınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olmasışarttır.

4) Yazılısınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere,giriş sınavı başarı puanı tespit edilecek ve nihai başarı sıralaması alanlaragöre (Mühendislik veya Teknoloji fakülteleri mezunu adaylar için her birmühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olmasıdurumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucundailanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadrosayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Girişsınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyurupanosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedekadaylara yazılı bildirim yapılır. Adayların, Sanayi ve Teknoloji UzmanYardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedekadayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süreiçerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarısırasına göre atanır.

D) ATANMAYAHAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

Giriş sınavısonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, kendilerine yapılacakbildirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Sağlıkaçısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dairyazılı beyanı,

b) Adlisicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkekadaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Altı adetvesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

ile birlikte yazılı olarakBakanlığa başvurmaları gerekmektedir.

İlanenduyurulur.

Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 11-35 numaralıtelefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates