23 Ekim 2017 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İdare ve İdari Yargılama Hukuku

İdare ve İdari Yargılama Hukuku

Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücreti

ihale avukatı ankara

T.C DANIŞTAY 3. DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO.: 2014/12156 KARAR NO : 2015/1402 KARAR TARİHİ: 18.03.2015 DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİ İYUK Md. 24, 31 Özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin iptali istemiyle açılan davada, mükellefin dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği tarihten önce genel esaslara geçirilmiş olması halinde, dilekçe tarihi itibariyle mükellef hakkında tesis edilmiş bir ... Devamını Oku »

Branşlı Personelin Kural Olarak Branşıyla İlgili Görevde İstihdam Edileceği Hakkında

DANIŞTAY 5. Daire ESAS: 2013/4343 KARAR: 2013/5121 İsteğin Özeti : İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 27.10.2011 günlü, E:2011/1783; K:2011/1697 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Sündüs Kurtoğlu Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından ... Devamını Oku »

İdari Yargıda Temyiz Aşamasında Müdahale Talebi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen "kendiliğinden araştırma ilkesi" göz önünde bulundurulduğunda, hukuki yararının bulunması kaydıyla, üçüncü kişinin davaya müdahalesinin, kanun yolu dahil olmak üzere davanın her aşamasında olabileceğinin kabulü, idari yargılama hukukunun temel ilkelerine uygun düşmektedir. Devamını Oku »

Yapı Denetim Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Yapıların Mimari Statik ve Her Türlü Plan Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Bunların Uygulanmasıyla İlgili Fenni Mesuliyetin Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiği Devamını Oku »

İnşaat Ruhsat ve Eklerine Aykırı İmalat

Ruhsata aykırılıkların sözleşmenin feshinden sonra yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirken, davacı şirketin yapı denetim sorumluluğu altında ruhsata aykırı imalat yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Devamını Oku »

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kapsamı

Beton ve hazır beton kuruluşlarının 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında yapı denetim sistemi içerisinde kayda alınması ve bu sisteme dahil olmaksızın üretim yapılmasına izin verilmemesi yolundaki dava konusu genelgelerde hukuka aykırılık oluşturmayacağı Devamını Oku »

İdari Yargıda Islah

2577 sayılı İYUK'un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen hüküm ile idari yargıda ıslah yolu açılmıştır. İlgi madde hükmüne göre, temyiz/karar düzeltme aşamasında olan davalar da dahi, ıslah imkanı mevcut hale gelmiştir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates