16 Ocak 2022 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İdare ve İdari Yargılama Hukuku

İdare ve İdari Yargılama Hukuku

Üniversiteler Arası Kurul Tarafından Görevlendirilen Jüri Üyeliği Sırasında İşlenen Suçlar

ihale avukatı ankara

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN JÜRİ ÜYELİĞİ SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR (Bu Nedenle Şikayetçi Tarafından Adı Geçene İsnat Edilen Suçlarla İlgili Olarak Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca Ceza Soruşturması Yapılması Gereği – Şüphelinin Kadrosunun Bulunduğu Bölümdeki Görevinden Kaynaklanmadığı) ÜNİVERSİTE TARAFINDAN VERİLEN MEN-İ MUHAKEME KARARI (Suçun Üniversitedeki Görevinden Kaynaklanmadığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Oluşturulacak Yetkili Kurul Tarafından Men-i Muhakemesi veya Lüzum-u Muhakemesi ... Devamını Oku »

İntihal Nedeniyle Doktora Derecesinin İptaline İlişkin Davada Yetki

kamu ihale hukuku

DOKTORA TEZİNİN İPTALİ ( İntihal Gerekçesiyle – Uyuşmazlığın Dava Konusu İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği ) YETKİLİ MAHKEME ( İntihalGerekçesiyle Doktora Tezinin İptali – Davanın Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu ) KANUNLARDA YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Konusu İdari İşlemi Yapan ... Devamını Oku »

“Çarpıtma”  Yoluyla Etik İhlali Yapma Eyleminin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı

YARGILAMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ (Çarpıtma Yoluyla Etik İhlali Yapmak Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığının Gözetileceği) İNTİHAL DIŞINDA YAYIN VE ARAŞTIRMA ETİĞİNE AYKIRILIK (Çarpıtma Yoluyla Etik İhlali Yapmak Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığı – Yargılama İzni Verilmesi Kararına İtiraz) ÇARPITMA YOLUYLA ETİK İHLALİ YAPMAK (Şeklinde Şüphelilere İsnat Edilen Eylemlerin Cezai Niteliğinin Bulunmadığının Gözetileceği – ... Devamını Oku »

Davanın Konusuz Kalması Halinde Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücreti

ihale avukatı ankara

T.C DANIŞTAY 3. DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO.: 2014/12156 KARAR NO : 2015/1402 KARAR TARİHİ: 18.03.2015 DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİ İYUK Md. 24, 31 Özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin iptali istemiyle açılan davada, mükellefin dava dilekçesinin mahkeme kayıtlarına girdiği tarihten önce genel esaslara geçirilmiş olması halinde, dilekçe tarihi itibariyle mükellef hakkında tesis edilmiş bir ... Devamını Oku »

Branşlı Personelin Kural Olarak Branşıyla İlgili Görevde İstihdam Edileceği Hakkında

DANIŞTAY 5. Daire ESAS: 2013/4343 KARAR: 2013/5121 İsteğin Özeti : İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 27.10.2011 günlü, E:2011/1783; K:2011/1697 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Sündüs Kurtoğlu Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından ... Devamını Oku »

İdari Yargıda Temyiz Aşamasında Müdahale Talebi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen "kendiliğinden araştırma ilkesi" göz önünde bulundurulduğunda, hukuki yararının bulunması kaydıyla, üçüncü kişinin davaya müdahalesinin, kanun yolu dahil olmak üzere davanın her aşamasında olabileceğinin kabulü, idari yargılama hukukunun temel ilkelerine uygun düşmektedir. Devamını Oku »

Yapı Denetim Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Yapıların Mimari Statik ve Her Türlü Plan Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Bunların Uygulanmasıyla İlgili Fenni Mesuliyetin Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiği Devamını Oku »

İnşaat Ruhsat ve Eklerine Aykırı İmalat

Ruhsata aykırılıkların sözleşmenin feshinden sonra yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirken, davacı şirketin yapı denetim sorumluluğu altında ruhsata aykırı imalat yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.