19 Temmuz 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » İdare ve İdari Yargılama Hukuku (sayfa 2)

İdare ve İdari Yargılama Hukuku

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kapsamı

Beton ve hazır beton kuruluşlarının 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında yapı denetim sistemi içerisinde kayda alınması ve bu sisteme dahil olmaksızın üretim yapılmasına izin verilmemesi yolundaki dava konusu genelgelerde hukuka aykırılık oluşturmayacağı Devamını Oku »

İdari Yargıda Islah

2577 sayılı İYUK'un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen hüküm ile idari yargıda ıslah yolu açılmıştır. İlgi madde hükmüne göre, temyiz/karar düzeltme aşamasında olan davalar da dahi, ıslah imkanı mevcut hale gelmiştir. Devamını Oku »

Alt Norm Hükmünün İhmal Edilerek Üst Norm Hükmünün Uygulanması Gerektiği

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2007/6066 K. 2010/8400 T. 26.10.2010 • TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMUNCA BANDROL VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ( 11. Maddesinde Yasayı Aşar Nitelikte Düzenleme Yapıldığı – Yasaya Aykırı Olan Yönetmeliğin Uygulanmaması 2577 S. Yasanın 7. Md.sine Göre İhmal Edilmesi Gerektiği ) • YASAYI AŞAR NİTELİKTE DÜZENLEME YAPILMASI ( Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine ... Devamını Oku »

Yapıda Kiracı Olarak Bulunanların da Yıkım İşleminin İptalini İstemelerinde Meşru Kişisel ve Güncel İlişkisi Varolduğu

3194 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tesis edilen yıkım işleminin, doğrudan yapıya yönelik olarak tesis edilmesi nedeniyle, adına işlem tesis edilen ve yapının maliki olan kişiler dışında, yapıda kiracı olarak bulunanların da yıkım işleminin iptalini istemelerinde meşru, kişisel ve güncel ilişkisi vardır. Dolayısıyla yıkım işleminin iptali istemiyle dava açma ehliyetleri de bulunmaktadır. Devamını Oku »

İdarenin Hatalı İşlemine Dayanarak Ödediği Meblağın İstirdadı

Uyuşmazlığa konu fazla ödemenin de söz konusu İçtihat gereğince herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın davacıdan istenilmesi mümkün olduğundan, bu meblağın davacıdan geri istenilmesi yolunda tesis edilen işlemin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlemlerden olduğu sonucuna varılmış olup, İdare Mahkemesinin işin esasına girerek bir karar vermesi gerekirken, davayı incelenmeksizin reddetmesinde hukuki isabet görülmemiştir. Devamını Oku »

Hatalı Tedavi Nedeniyle Uzuv Zaafı Oluşması

Dava, hatalı tedavi nedeniyle uzuv zaafı oluşmasından dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini talebine ilişkindir. Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. Davanın idari yargı yerinde ve idareye karşı açılması gerekir. Davalıya husumet yöneltilemez. Devamını Oku »

İdari Nitelikteki Davanın Hukuk Mahkemesinde Açılması

İdari nitelikteki bir davanın hukuk mahkemesine açılması durumunda izlenecek sürece ilişkin olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununda birbirini tamamlayan düzenlemeler yer almaktadır. İdari yargı alanına giren davanın dava koşulu eksikliğine dayalı olarak usulden reddine karar verilmesi gerekir. Devamını Oku »

Belediye Adına Yol Çalışması Yapan Şirketin Davacı Kurumun Kablolarına Zarar Verdiği İddiası

Davacı vekili, davalı belediye adına diğer davalı şirketin yol çalışması yaparken, davacı Kurum`a ait yeraltı kablolarına zarar verdiği iddiasında bulunmuş, davalı belediyenin ve diğer davalı şirketin kablolara verdiği zararın tahsilini istemiştir. Görüldüğü üzere, davalı belediyenin eyleminin, B.K.`nun 41.maddesinde ifadesini bulan haksız fiil niteliğinde olduğu belirgindir. Bu davanın adli yargıda görülmesi gerekir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates