18 Ağustos 2022 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili İşinde Değer Artırıcı Unsur Oranı

ihale avukatı ankara

 • KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ (Dava Konusu Taşınmazın Konumu ve Bilirkişi Raporunda Yazılı Özelliklerine Göre Objektif Değer Artırıcı Unsur Oranının % 30 Oranında Olacağı Gözetilmeden Daha Düşük Alınmak Suretiyle Az Bedele Hükmedilmesinin İsabetsizliği – Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Davalılardan Bir Tanesinin Maliklerle Hukuki İlişkisi Tespit Edilemediği Halde Gerekçesi Gösterilmeden Lehine Bedele Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu) • TAM ... Devamını Oku »

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız el atma eyleminden kaynaklanan tazminat ilamı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten öncesine ilişkindir. Anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığından, borçlu belediyenin bu maddeye dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur. Bu husus gözetilerek şikayetin reddine karar verilmelidir. Devamını Oku »

Kamulaştırmanın Satın Alma Usulü İle Yapılamaması

Taşınmaza kapama kavaklık geliri esas alınarak yapılacak değer tespitinde, enkaz bedelinin düşülmemesi halinde belirlenecek nihai kamulaştırma bedelinin, direnme kararında hükmedilen bedelden daha yüksek miktarda olacağı açıktır. Ancak, direnme kararının salt davacı idare vekilince temyiz edildiği, davalı tarafça temyiz isteminde bulunulmadığı gözetildiğinde, direnme kararında hükmedilen miktardan fazlasının hüküm altına alınamayacağı her türlü duraksamadan uzaktır. Devamını Oku »

Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz malda meydana gelecek kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedeli olarak belirlenir. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçmesi nedeniyle irtifak hakkı belirlenirken, zemin ve bina bedellerinin toplamı esas alınarak taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranı ile taşınmazın zemin ve bina dahil tüm bedeli çarpılmak suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespiti gerekir. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.