27 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Kambiyo Senetlerinde Kefil Olarak İmza – Eş Rızası

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/10055 KARAR NO. 2013/24337 KARAR TARİHİ. 27.6.2013 6098/m.584 6762/m.614,636 ÖZET : Dava, takip dayanağı senedin şirket borcu için verilen teminat senedi olduğu ileri sürülerek yapılan itiraza ilişkindir. 6098 Sayılı Türk B.K.’ nun 584/1. maddesine göre; “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı ... Devamını Oku »

Evsahipleri, 10 yılı geçen kiracıları “gerekçesiz” 1 Temmuz 2014′te çıkarabilecek

1 Temmuz 2014’ten itibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Ev sahipleri, 10 yılı dolduran kiracılarını, “hiç bir gerekçe göstermeden” 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren çıkartabilecekler. Bu uygulama, sadece ev sahipleri değil, “mağaza ve dükkân” gibi iş yeri sahipleri için de geçerli olacak. 1 Temmuz 2014’ten itibaren başlayacak olan bu uygulama, eski kiracısı “düşük kira” ödeyen ve kiracısını çıkartabilirse, işyerini“yüklü bir hava parası ve kira” ile verebilecek olanlar için ... Devamını Oku »

3095 Sayılı Kanun Dışında Faiz İle İlgili Yasa Ve Hükümler

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası‘nın 20. maddesinin 13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı kanunla değişik ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde “kendi payına düşen genel gider veya avans tutarının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on oranında gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür” hükmü getirilmiştir. Gecikme karşılığında ödenmesi gereken meblağ kanunda “gecikme tazminatı” olarak adlandırılmış ise de, burada söz konusu ... Devamını Oku »

Yabancı Para Borcunda Faiz

Sözleşmede daha yüksek akdî veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.”      Uygulamada faiz başlangıç tarihi esas alınarak  birer yıllık evreler halinde  Kamu Bankalarının Yabancı para için uygulanan en yüksek faiz oranı ( TTK. Md. 3, 21 ve 3095 S. Faiz ... Devamını Oku »

Mürekkep Faiz

Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz  yürütülemez.Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.( Madde 3-) “Toplam alacak içerisinde işlemiş faiz de bulunmasına karşın, takip tarihinden sonraki dönemde faizi yine 17.07.2000tarihinden başlatmak suretiyle istemde bulunması, faize faiz yürütülmesi sonucunu doğurup Borçlar Kanunu’nun 104/son maddesine aykırıdır. Devamını Oku »

Temerrüt Faizi

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz…”  3095 sayılı yasanın 2.maddesi Temerrüt faizi uygulamada ; temerüt faizi,ticari faiz ve avans faizi olarak tanımlanmaktadır.  3095 sayılı yasanın 2.maddesinin uygulamasında ; uygulanacak faiz oranlarının maddede ön görülen çerçevede tespit edilmesinde  01.01.2000 tarihinden  itibaren   T.C. Merkez Bankası ... Devamını Oku »

Kanuni ( Yasal ) Faiz

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ... Devamını Oku »

Alacak Hukukunda Faiz Oranları Ve Faiz Uygulamaları

Alacak hukukunda en çok karşılaşılan olgulardan birisi faiz kavramıdır. Faiz kavramı hukukumuzda Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanun,İcra İflas Kanunu gibi genel ve özel yasalarımız içersinde yer alan ve ekonomik süreçte  en çok karşılaşılan  bir kavramdır.  T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2004/10-104 K. 2004/94 T. 18.2.2004 ve T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2004/19-357 K. 2004/360 T. ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates