21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

Faili Bulunmayan Suça Şerikliğin Mümkün Olmadığı

İhale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunda, kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası bulunmaması halinde ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı hakkında. Ceza Dairesi 2016/2***1 E. ,  2018/3***2 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM : Mahkumiyet ... Devamını Oku »

İhaleye Anlaşma Doğrultusunda Hareket Ederek Teklif Verilmesi

kamu ihale avukatı

Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek ihaleye teklif sunmaları Anlaşmanın usulüne uygun şekilde alınan iletişimin dinlenilmesi kararına istinaden tespit edilen telefon konuşmaları ile sabit olması, Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek teklif sunmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu hakkında. 5. Ceza Dairesi 2015/**** E. , 2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza ... Devamını Oku »

İhaleye Tabi Olan İşin Doğrudan Temine Konu Kılınması

kamu ihale hukuku

Miktarı itibariyle ihaleye tabi olan işin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temine konu kılınması, Sanıkların eylemleri nedeniyle objektif cezalandırma şartlarından birinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle tartışılması gerektiği, Gerçekleşmiş olması halinde sanıklara atılı eylemlerin iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. Sanıkların 4734 Sayılı Kanun’un 5. maddesine aykırı olarak ... Devamını Oku »

Sahte İş Deneyim Belgesinin İğfal Kabiliyeti

Sahte olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi İş deneyim belgesinin aslının duruşmaya getirtilerek aldatma kabiliyeti hususunda incelenip özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması gerektiği, İş deneyim belgesindeki sayı ve mühür eksikliğinin iğfal kabiliyetine etkisi üzerinde durulması gerektiği hakkında 5. Ceza Dairesi 2017/**** E. ,  2017/**** K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ... Devamını Oku »

Kamu İdaresinin Yüklenici Kusuru Olmaksızın Sözleşmeyi Feshetmesi

kamu ihale hukuku

Kamu Kurumu Olan Davalı Hastanenin Bu Taşınmazın Mülkiyetinin İhtilaflı Olup Olmadığını Araştırarak İhaleye Çıkması Gerektiği Yüklenicinin İş Sahibi Kamu İdaresinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde İsteyebileceği Olumlu Zararının(Kâr Kaybı)  Kesinti Yöntemine Göre Hesaplanması Gerektiği Menfi Zarar Kapsamında Damga Vergisi, Teminat İçin Komisyon, Kamu İhale Katılım Payının Talep Edilebileceği Hakkında. Hukuk Dairesi         20**/31** E.  ,  20**/18** K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk ... Devamını Oku »

Cezai Şartın Talep Edilebilmesi İçin İş Sahibinin Kusurunun Bulunmaması Gerekir

Ceza-i şartın niteliği itibariyle bir müspet zarar olduğu Müspet zararın istenebilmesi için, yüklenicinin ifada temerrüde düşmesinde iş sahibine yüklenecek bir kusur olmaması gerektiği Yüklenicinin temerrüde düşmesinde İş Sahibinin kusuru varsa ceza-i şart istenemeyeceği hakkında. Hukuk Dairesi         20**/49** E.  ,  20**/25** K. “İçtihat Metni” Mahkemesi: Asliye Hukuk Hâkimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi ... Devamını Oku »

İdare Mahkemesi Kararı Uyarınca Sözleşmenin Feshedilmesi

ihale avukatı ankara

Davalı fesihte haksız olduğundan davacının zararını madde uyarınca gidermekle yükümlü olduğu hakkında. 15 Hukuk Dairesi 2016/..E.  ,  2016/.. K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – ... Devamını Oku »

Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

İdare tarafından kamu hizmeti kapsamında özel hukuk kişilerine yaptırılan  işlerin  ifası sırasında 3. Kişilere verilen zararların tazmini T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7358 Karar: 2012/11537 Karar Tarihi: 03.07.2012 Dava: Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalı Muğla Belediye Başkanlığı ve diğeri aleyhine 29/02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29/02/2012 günlü ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates