24 Mayıs 2018 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları (sayfa 10)

Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Sözleşme Tasarısının Tip Sözleşmeye Aykırılık Taşıması

kamu ihale hukuku

“…Davacı şirket tarafından ileri sürülen, sözleşme tasarısının 16. maddesinde Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname’nin 26 nolu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların ard arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği yolundaki iddiası bağlamında uyuşmazlık değerlendirildiğinde, ihale dokümanında işin süresinde bitirilmemesine ilişkin ceza oranının belirlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarının ... Devamını Oku »

Teknik Şartname Düzenlemelerinin Teklifin Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınabileceği

“Her ne kadar davalı idare tarafından, yeterlilik kriterinin yalnızca idari şartnamede belirtilen kurallara göre değerlendirileceği ileri sürülmekte ise de; 4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayrı ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, zira dava konusu ihaleye ait İdari ... Devamını Oku »

Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Akademik Görüş Almak Zorunluluğu

“Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 29 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 31.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ‘Kardiyoloji ve Anestezi Sarf Malzeme Alımı’ ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 24.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davacı şirket tarafından 31.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen ... Devamını Oku »

İdarenin İhalenin İptali Gerekçesinin Gerçek Durumu Yansıtmaması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

“…Dosyanın incelenmesinden, Buca Belediyesi tarafından 12/07/2016 tarihinde 2016/208117 ihale kayıt numaralı ” Buca Belediye Sınırlarında Yer Alan Çöplerin Toplanması, Nakli, Sokakların ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi, Konteynerlerin Yıkanması, Bakımı ve Temizliğinin Yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesinin gerçekleştirildiği, davacının istekli olarak ihaleye katıldığı ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, istekli olabilecek firmalardan Bilginay Temizlik Hiz.Yemek Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. ... Devamını Oku »

Teklif Zarfının Üzerine İdarenin Adının Yanlış Yazılması

“…Dosyanın incelenmesinden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve davacı şirket üzerine bırakılan “40 adet silahlı, 160 adet silahsız özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesine ilişkin olarak ihaleye katılan dava dışı MSM Güvenlik’in teklifinin teklif zarfındaki idarenin adı, adresi, telefon ve faks bilgilerinin başka idareye hitap ettiği gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı (zarfın açılmadığı), MSM Güvenlik’e ihale ... Devamını Oku »

Yapılan İşi Yansıtmayan, Gerçek Ve Doğrulanabilir Verilere Dayanmayan İş Deneyim Belgesi

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin ortağı olduğu ortak girişim tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesine (iş denetim belgesi) esas olan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu uyarınca kapalı tekli usulüyle yapılan “Mülkiyeti Belediyeye ait Kaynartepe Mahallesi, 53 pafta, 8 ada ve 14 no’lu parsel üzerinde bulunan mevcut otobüs terminali yerinin 25.000 m2’lik kısmından otel, ticaret merkezi ... Devamını Oku »

Ortak Girişim Olarak Girilen İhalede Ortakların Tamamının EKAPa Kayıtlı Olmaması

kamu ihale avukatı

“…Kamu ihale mevzuatının aktarılan düzenlemeleri uyarınca, İhale dokümanının satın alınabilmesi ve bu doğrultuda ihalelere katılabilmeleri için, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadığının tespiti hâlinde isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu itibarla, özel ortak Gümüş Yemek Sos. Hiz. Bil. ... Devamını Oku »

İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

“…Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/128461 ihale kayıt numaralı “Hizmet Binası Revizyon ve İkmal İnşaatı İşi” ihalesine katılan davacı şirket tarafından, teklif dosyası kapsamında iş deneyiminin tevsiki amacıyla Gülnar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 21.08.2014 tarih ve 1602 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede iş sahibinin ... Devamını Oku »

Engelli İşçi Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanacak İşveren Primi

“Bakılan uyuşmazlıkta, davacı şirketin teklifinde engelli olan 18 personel için Hazinece karşılanacak 35.080,56.-TLtutarındaki primi hesaplanan asgari toplam personel maliyetinden düşürmek suretiyle 9.433.843,83.-TL personel maliyeti hesapladığı, davalı idare tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 9.468.574,00.-TL olduğu göz önüne alındığında 4857 sayılı Kanun gereği Hazine’ce karşılanan tutarın eklenmesi sonucu davacı şirketin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmektedir. Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates