22 Temmuz 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları (sayfa 2)

Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Özet : Somut, ciddi ve teknik analiz içeren iddiaların Kurul tarafından  uzman kişiler aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiği Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. Ankara 5.İdare Mahkemesinin **.**.2018 tarihli kararı :  “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca 10.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem ... Devamını Oku »

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

kamu ihale avukatı ankara

Özet : Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ekinde Yer Alan Tablolar Arasında Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi İş Yönetme Belgesinde Yer Alan Ulaşım Yolları Kapsamında Yapılan Altyapı Ve Üstyapı İmalatlarından, İhale Konusu İş Veya Benzer İş Kapsamında Olan Kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 Ve 2.8 Maddeleri Uyarınca Değerlendirmeye Alınması Gerektiği hakkında. ... Devamını Oku »

Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

Özet : İdare tarafından ihaleyi iptal yetkisi kullanılırken ihale konusu işin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı gibi hususlar ortaya konulmaksızın salt geçerli iki teklifin kalması nedeniyle yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığından bahisle ihalenin iptali kararının hukuka uygun olmadığı – İdarenin rekabet koşullarının oluşması için bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen ... Devamını Oku »

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

kamu ihale hukuku

Danıştay 9. Dairesi’nin 26/06/2014 tarihli kararı: “… Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Davacı adına, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile arasında yapılan sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiğinden bahisle 2006/Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde, imzası onaylanan iş ... Devamını Oku »

İhale Makamınca Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisinin İadesi Talebi

Kamu İhale Avukati Ankara

Özet İhale makamı ile yüklenici arasında sözleşme ile kurulan özel hukuk ilişkisinin gereklerinden olan istihkak ödemesi taahhüdünün noksan yerine getirilmesinden kaynaklanan bir özel hukuk uyuşmazlığı  mı  bulunduğu yoksa şirketlerin alacağından kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisine karşı,vergi mükellefi veya sorumlusu olup olmadıklarına bakılmaksızın, vergi mahkemelerinde dava açma ehliyetlerinin bulunduğunun mu kabulü gerekeceğine ilişkin içtihat farklılığı nedeniyle, İçtihadın,  ihale kararı üzerine ihale ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu Yasaklılık İşlemi Başlatılsın Yönünde Karar Verebilir mi ?

kamu ihale avukati

    Danıştay On üçüncü Dairesi kararı: Özet Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının başlatılması gibi bir görev ve yetkinin verilmediği Kurul’un şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlem tesis edilmesine şeklinde karar veremeyeceği hakkında. “Temyize konu mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmına yönelik davanın ... Devamını Oku »

Anahtar Teslimi İşte Teklif Kapsamında Analiz ve Hesap cetveli Sunulması İstenemez

Danıştay On üçüncü Dairesi’nin kararı: Karar Özeti : Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere  analiz ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin teklif ekinde istenmesi Kanun’da düzenlenmeyen bir belgenin Yönetmelik hükümleri ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken İmkân bulunmadığı hakkında.                       ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesinin Dış Temsilcilikçe Yapılaması Halinde Usul

Danıştay On üçüncü Dairesinin 28.04.2017 tarihli kararı: Özet : Dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mührünün tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı Belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdikin dış temsilciliklerimizce yapılamayacağı hakkında. “…İdare Mahkemesinin, davacılar A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri  Sanayi ve Ticaret ... Devamını Oku »

Mevzuata Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İncelenmelidir

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.09.2017 tarihli kararı:      “ Dava dosyasının incelenmesinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince 18.7.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 36 aylık 725 kişi destek (engelli personel dahil) ve 150 kişi temizlik (engelli personel dahil) olmak üzere toplam 875 kişilik hastane destek ve temizlik hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet ... Devamını Oku »

Sözleşmede Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu

kamu ihale hukuku

Ankara 6. İdare Mahkemesi 19.09.2017 tarihli kararı:   “… Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 20.04.2017 tarihinde açık İhale usulü ile gerçekleştirilen 2017/114843 ihale kayıt numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında Bulunan Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Yolların Temizlik ihalesine İlişkin ihale dokümanını satın alan davacı tarafından, Sözleşme Tasarısının Cezalar ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates