21 Şubat 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Makaleler (sayfa 4)

Makaleler

Eşit Muamele İlkesi

Eşit muamele ilkesi 4734 sayılı Kanunun 56. Maddesinin 2. Fıkrası’nda düzenlenmiştir. Buna göre; Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen. Şikâyet başvuruları ise idarenin ... Devamını Oku »

Fiyat Farkı Uygulaması

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ( yazı devamında ESASLAR olarak anılacaktır) 31 Aralık 2002 tarih ve 24980 (3. Mükerrer)  sayılı gazetede yayımlanmıştır. Bilindiği üzere fiyat farkının uygulanabilmesi için idari şartname ve sözleşmede bu yönde hüküm bulunması zorunlu olup; bu husus idarece belirlenecektir. Uygulamada  idari şartnamede ... Devamını Oku »

İtirazen Şikayet Başvurusu

Bu yazımızda; itirazen şikâyet yolunda dikkat edilmesi gereken hususlara da kısaca değinilecek olmakla birlikte öncelikle güncel birtakım gelişmelere ve sorunlara değinmekte yarar görüyoruz: Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti anlaşmazlıkları tarafları bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen ... Devamını Oku »

İhaleye Fesat Karıştırma Ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi verilmiş olup, Devlet bu görevleri yerine getirebilmek için gerçek veya tüzel kişiler ile alım, satım, kiralama ve yapım konularında sözleşmeler yapmaktadır. Ancak bu sözleşmeler, kamu kaynaklarının kullanımını içermesi sebebiyle diğerlerinden farklı usûl ve esaslara tâbi tutulmuştur.  Devamını Oku »

Şikayet Yolu

Şikâyet süreci; 4734 sayılı Kanunun’un 55 ve 56. maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.İhale içerisinde idarenin bir dizi tek yanlı işlemini barındıran bir süreçtir. İdari başvuru yolları tüketilmek suretiyle nihai KİK kararının tesisi sağlanmadıkça ihale sürecindeki işlemlerin yargı denetimine taşınması mümkün değildir.Şikâyet başvurusu;  ihaleyi yapan idareye, sözleşme imzalanmadan önce, ihale ... Devamını Oku »

İhale Sürecine Bakış

İhale süreci  “ İhtiyacın Ortaya Çıkması” ile başlar 4734 sayılı Kanun’da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağına yer verilmiştir.Yine; İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz.   ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan ... Devamını Oku »

İhale Hukukuna Kısa Bir Bakış

İhale, belirli usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade etmektedir.İhale hukukunun iki temel düzenlemesi 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’dur.Bir ihaleden bahsedilebilmesi için kamunun ihtiyacını temin edebileceği ... Devamını Oku »

İhalelere Katılma Yasakları

İhalelere katılma yasakları hakkında kararlar alınırken çoğu kez ilgili kişi veya kuruluş durumu internetten öğrenme olanağı bulmakta. Savunma yapamamakta, kararın herhangi bir şekilde tebliğ edilmediği görülmektedir. Böylesi durumlar hukuk devleti açısından çok sakıncalı durumlar yaratmaktadır. Oysa Bu konuda kamu ihale kanunun eksiklerini kabahatler kanununu tamamlayarak hukuk devleti uygulaması açısından ortaya çıkabilecek sorunlar bir ölçüde giderilebilir. Devamını Oku »

Şikayetten Vazgeçme

Bilindiği gibi Kamu ihale hukukun idareye şikayet ve Kamu ihale Kuruluna İtirazen Şikayet yolları vardır. Bu hak arama yollarının her ikisi de idari niteliktedir. Ancak bu hak arama yollarına başvurmaksızın yargı yollarında hak arama imkânı yoktur. Kamu ihale hukukuna göre idari şikayet hakkını kullananların bu haklarını kullandıktan sonra geri alıp-alamayacakları uygulamada çok sorulan sorulardan birisidir.Konu  hakkında verilmiş yargı ve Kamu ... Devamını Oku »

Katılma Yasağının Boyutları

Kamu İhale kanunu ile onun açıklaması niteliğinde olan Kamu İhale tebliği arasında kamu ihalelerine katılma yasağının kapsamı konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Tebliğ yansın kapsamını yetki alanı dışında genişletmiş bulunmaktadır. Bu konu yazımızda hukuk tekniği ve anayasamız hükümleri göz önünde tutularak incelenecektir. Kamu İhale Kanununa göre idari nitelikte ve yargı kararıyla olmak üzere iki tür ihalelere katılma yasağı vardır. Yasaklama kararının kapsamı Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates