13 Aralık 2019 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 10)

Kamu İhale Hukuku

Şikayet Üzerine İdarece Verilen Cevapta Karara Karşı Başvuru Süresi ve Başvuru Yerinin Belirtilmemesi

Danıştay 13. Dairesi tarafından 04.11.2016 tarihli kararı: “Anayasanın ‘Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11. maddesinde Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu; “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma ... Devamını Oku »

Tekliflerin Geçerlilik Süresi – Süre Uzatımı Usulü Hakkında

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi’nin  12.10.2016 tarihli kararı:             “İhale sürecinde kesinleşen ihale kararı ilgililere bildirildikten sonra şikayet/itirazen şikayet başvurularında bulunulmuş olması nedeniyle Kamu İhale Kurulu tarafından iki defa düzeltici işlem kararı alınmış olup, bir defa uzatılan teklif geçerlik süresi içinde belirtilen nedenlerle sözleşme imzalanamamış olduğu dikkate alındığında, teklif geçerlilik süresinin sonunda ihaleyi yapan idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7. maddesi ... Devamını Oku »

Genel Giderler İçerisinde Değerlendirilebilecek Maliyetler

ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesinin 05.10.2016 tarihli kararı: “…Bu durumda; başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici karı ile Tebliğ’in 78.30. maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, 78.30.ç maddesinde“sözleşme giderleri ve genel giderler” kapsamı içerisinde belirtilen “…Önemli bir bileşenolarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu ... Devamını Oku »

Devletin İşlemlerinde İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yollarına ve Mercilere Başvuracağı ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğu

kamu ihale avukatlık bürosu

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/4948 K. 2016/745 T. 17.3.2016 • İHALE İŞLEMİNDE İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU ( İdare Tarafından Şikayet Hakkında On Gün İçinde Karar Alınacağı Alınan Kararın Üç Gün İçinde Şikayetçi ve İsteklilere Tebliğ Edileceği – Davalı İdarece Şikayetçiye İncelemenin Devam Ettiği Bildirilerek On Günlük Karar Alma Süresi Geçtikten Sonra Alınan Ret Kararı Tebliğ Edilerek Şikayetçinin Yanıltıldığı Şikayetin Reddi ... Devamını Oku »

İhalenin İptali Kararının Geri Alınması Düzeltilmesi Veya Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6272 K. 2016/325 T. 17.2.2016 • İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Kamu İhale Kurulunun İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Alabileceği Kararların Kanunda Tahdidi Bir Şekilde Sayıldığı – Kamu İhale Kurulunun İtirazen Başvuru Üzerine Kanunda Sayılan Kararlardan Biri Olmayan Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Bir Karar Almasının Hukuka Uyarlı Olmadığı ) • KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( ... Devamını Oku »

İhale Dokümanının İlan Tarihinden İtibaren On Günlük İtiraz Süresi İçinde İtiraza Uğramamasının Sonucu

Kamu İhale Avukatı Ankara

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6461 K. 2016/540 T. 2.3.2016 • İHALE DOKÜMANININ KESİNLEŞMESİ ( İlanda İhalenin Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklife Bırakılacağı Düzenlemesine Yönelik İlan Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Hiç Bir İstekli İtirazda Bulunmadığından İhale Dokümanının Kesinleştiği – Kesinleşen İhale Dokümanına Göre Sınır Değerin Altındaki Teklif Sahiplerinden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenmeksizin İhalenin En Düşük Teklif ... Devamını Oku »

İhalelere Katılma Yasağı Bulunan Vekil Aracılığıyla Teklif Veren Şirketin Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması

kamu ihale avukatı ankara

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6312 K. 2016/547 T. 2.3.2016 • KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLANMIŞ OLANLAR (Doğrudan Dolaylı veya Alt Yüklenici Olarak Kendileri veya Başkaları Adına Hiçbir Şekilde İhalelere Katılamayacağı – İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olanların Vekil Aracılığıyla Dolaylı Olarak İhaleye Teklif Veren Şirketin Kanunda Öngörülen Yasak Fiil ve Davranışta Bulunduğu Anlaşıldığından İhaleye Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı) • İHALEYE TEKLİF ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2015/6414 K. 2016/621 T. 9.3.2016 • İŞ DENEYİM BELGESİNİN SEHVEN HATALI DÜZENLENMESİ ( İş Deneyim Belgesinin İçeriğine Dair Tereddüt Oluşturacak Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Söz Konusu Belgeyi Düzenleyen Kurumlardan Tamamlattırılabileceği – İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesi Belgeyi Düzenleyen Kurumun Sorumluluğunda Olduğu İş Deneyim Belgesindeki Hata Nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı ) • İŞ ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates