19 Kasım 2017 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 10)

Kamu İhale Hukuku

Davacının Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi

kamu ihale avukatlık bürosu

… 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı, 312. maddesinde ... Devamını Oku »

Aşırı Düşük Sorgusunda Mazot Fiyatının Proforma Fatura İle Açıklaması Mevzuata Uygun mudur ?

“…Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya Akçadağ Taşevler Göleti İnşaatı Yapım İşi” ihalesi uhdesinde kalan Pramid Yapı Yol En. İnş. A.Ş-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına yönelik başka bir istekli olan Best Tasarım İnş. A.Ş.nce yapılan itirazen şikayet ... Devamını Oku »

İdarenin İhtiyaca Binaen Taahhütname İsteneceğine İlişkin Düzenleme Yapabileceği

“…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılmada yeterlilik kuralları” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında; ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin istenilebileceği sayma suretiyle belirlenmiş, ikinci fıkrasında; söz konusu bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale ve ön yeterliliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiş, ... Devamını Oku »

Kurumun İnternet Sitesinde Eksikliğin İlan Edilmemesi Hali

“…Bu durumda; 13.01.2015 tarihinde tebliğ edilen, kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin 09.01.2015 tarih ve 22392947/755.02/00038 sayılı işlemde, idarenin Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşıldığından, davacı şirketler tarafından yapılan ve 23.02.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi ... Devamını Oku »

Şartname Düzenlemelerinin İsteklileri Tereddüte Düşürecek Nitelikte Olması

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 27.12.2013 tarihli kararı : “…Olayda, dava konusu ihaleye ait teknik şartnamede, yüklenicinin, teklifinde bazı bilgi ve belgelerin verilmesi yönünde düzenlemeye yer verilerek, Teknik Şartnamede belirtilen araç, ekipman ve malzemelere ait bilgi ve belgeleri (tablo, grafik, plan vb.) teklifle birlikte sunmalarının istenildiği, ancak ihaleyi yapan idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan bilgi ve belgelerin aranmadığı ve hiçbir isteklinin teklifinin ... Devamını Oku »

Karar Tarihi İtibariyle Yürütmesi Durdurulmuş Mevzuat Hükmü

  Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.11.2015 tarihli kararı: “… Dosyanın incelenmesinden; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum Hizmeti ” ihalesinin yapıldığı, ihale komisyonunun 30/04/2015 tarihli kararıyla ihalenin Demiroğulları Teks. Tem. İnş. Bilgi. San. ve Tic. A:Ş.-Asil Yem Tem. Bilg. Özel Sağ. Hiz. Taah. ... Devamını Oku »

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Asgari İşçilik Maliyetine Dahil Edilebilir mi ?

Kamu ihale avukatı ankara

Sözleşme giderleri ve genel giderlerin, asgari işçilik maliyetine dahil edilmemesi gerektiği-Asgari işçilik maliyetinin, yaklaşık maliyetin %70’inin altında olduğu- ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi suretiyle yapılması gerektiği hakkında.   Devamını Oku »

Personele Ödenecek Maaşların Yatırılacağı Banka Ve Şubenin Belirlenmesinde Takdir Yetkisi

kamu ihale avukati

  KAMU İHALE KURUL KARARI   Toplantı No : 2016/042 Gündem No : 6 Karar Tarihi : 13.07.2016 Karar No : 2016/UH.II-1792   Şikayetçi:  Medya Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.  İhaleyi Yapan Daire:  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Zabıta Dairesi Başkanlığı)  Başvuru Tarih ve Sayısı:  20.06.2016 / 36836  Başvuruya Konu İhale:  2016/145363 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ve Bağlı Birimlere Özel Güvenlik ... Devamını Oku »

Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Hususlarda Bilgi Eksikliği

Kamu İhale Avukatı Ankara

Yeterlik kriteri olarak istenen özelliklerin hangi belge ile ne şekilde tevsik edileceği konusunda idarece net bir belirlemenin yapılmadığı- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan hususlara ilişkin belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenmesi gerektiği. KAMU İHALE KURUL KARARI     Toplantı No : 2016/042 Gündem ... Devamını Oku »

Kurul Tarafından Karara Bağlanan Hususların Yeniden İncelemeye Alınmasına İlişkin Düzenleme

  KAMU İHALE KURUL KARARI     Toplantı No : 2016/042 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 13.07.2016 Karar No : 2016/UH.II-1790   Şikayetçi:  Tam Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.  İhaleyi Yapan Daire:  Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)  Başvuru Tarih ve Sayısı:  27.06.2016 / 38000  Başvuruya Konu İhale:  2015/59226 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi  Kurumca Yapılan İnceleme ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates