25 Nisan 2019 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 3)

Kamu İhale Hukuku

İdare Mahkemesi Kararı Uyarınca Sözleşmenin Feshedilmesi

ihale avukatı ankara

Davalı fesihte haksız olduğundan davacının zararını madde uyarınca gidermekle yükümlü olduğu hakkında. 15 Hukuk Dairesi 2016/..E.  ,  2016/.. K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – ... Devamını Oku »

Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

İdare tarafından kamu hizmeti kapsamında özel hukuk kişilerine yaptırılan  işlerin  ifası sırasında 3. Kişilere verilen zararların tazmini T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7358 Karar: 2012/11537 Karar Tarihi: 03.07.2012 Dava: Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalı Muğla Belediye Başkanlığı ve diğeri aleyhine 29/02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29/02/2012 günlü ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu Yasaklılık İşlemi Başlatılsın Yönünde Karar Verebilir mi ?

kamu ihale avukati

    Danıştay On üçüncü Dairesi kararı: Özet Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının başlatılması gibi bir görev ve yetkinin verilmediği Kurul’un şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlem tesis edilmesine şeklinde karar veremeyeceği hakkında. “Temyize konu mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmına yönelik davanın ... Devamını Oku »

Anahtar Teslimi İşte Teklif Kapsamında Analiz ve Hesap cetveli Sunulması İstenemez

Danıştay On üçüncü Dairesi’nin kararı: Karar Özeti : Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere  analiz ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin teklif ekinde istenmesi Kanun’da düzenlenmeyen bir belgenin Yönetmelik hükümleri ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken İmkân bulunmadığı hakkında.                       ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesinin Dış Temsilcilikçe Yapılaması Halinde Usul

Danıştay On üçüncü Dairesinin 28.04.2017 tarihli kararı: Özet : Dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mührünün tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı Belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdikin dış temsilciliklerimizce yapılamayacağı hakkında. “…İdare Mahkemesinin, davacılar A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri  Sanayi ve Ticaret ... Devamını Oku »

Mevzuata Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İncelenmelidir

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 26.09.2017 tarihli kararı:      “ Dava dosyasının incelenmesinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğince 18.7.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 36 aylık 725 kişi destek (engelli personel dahil) ve 150 kişi temizlik (engelli personel dahil) olmak üzere toplam 875 kişilik hastane destek ve temizlik hizmeti alımı ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet ... Devamını Oku »

Sözleşmede Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu

kamu ihale hukuku

Ankara 6. İdare Mahkemesi 19.09.2017 tarihli kararı:   “… Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 20.04.2017 tarihinde açık İhale usulü ile gerçekleştirilen 2017/114843 ihale kayıt numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında Bulunan Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Yolların Temizlik ihalesine İlişkin ihale dokümanını satın alan davacı tarafından, Sözleşme Tasarısının Cezalar ... Devamını Oku »

Terör Örgütü İle İltisakın Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılması Gerektiği

Kamu İhale Avukati Ankara

Ankara 4. İdare Mahkemesi 13.09.2017 tarihli kararı:                 Davacının ihale üzerinde kalan iş ortaklığına ilişkin şikâyetlerinin, aynı adreste farklı şirketlerin bulunduğu, ortaklarda ve adreslerde değişiklik yapılarak kamu kurum ve kuruluşların yanıltılmaya çalışıldığı İle iş ortaklığının terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatının araştırılması olduğu görülmektedir.        İhaleye davacı ve anılan iş ortaklığı dışında teklif veren bulunmadığı, ortaklığın ihaleye mevzuat ve şartname kapsamında ... Devamını Oku »

Sorgulamaya Tabi Tutulmayan İş Kalemleri İçin Teklif Edilen Toplam Bedelin Çok Düşük Olması

Danıştay On üçüncü Dairesinin 03.05.2017 tarihli kararı:  “Uyuşmazlıkta, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında Y.21.001/03 poz numaralı iş kaleminin birim fiyatının 23,70 TL olarak oluşturulduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında maliyet cetveline sehven 23.00 TL olarak aktarıldığı, maliyet cetvelinde Y.21.001/03 poz numaralı iş kaleminin açıklama kısmında “Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.5 maddesi gereği Kamu Birim ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesinin Orijinalinde Proje Müşterisinin İmzasının Bulunmaması

kamu ihale avukati

Danıştay On üçüncü Dairesinin 07.07.2017 tarihli kararı : “Dosyanın incelenmesinden, davacının değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru sonucunda, davacının ihale dosyasına sunduğu iş deneyim belgesinin Türkçe tercümesinde imza ve kaşenin Erbil Valiliği’nde Vali yardımcısı olarak görev yapan Rekan M. Zeki’ye ait olduğu yer alsa da söz konusu iş deneyim belgesinin  orijinalinde ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates