21 Ocak 2018 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 5)

Kamu İhale Hukuku

Sözleşme Tasarısındaki Hukuka Aykırılığa İtiraz Usulü

kamu ihale avukatlık bürosu

Sözleşme Tasarısının ”Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. Maddesinde, işin tekrar eden kısımlarında aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmamasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” ” başlıklı 161.1 ’inci maddesinin 26 numaralı dipnotuna aykırılık teşkil edeceği hakkında. Devamını Oku »

Kurulun İnceleme Yetkisinin Yönetmelik ile Sınırlanamayacağı Hakkında

Kamu İhale Avukatı Ankara

Yapılacak itirazen şikâyet başvurularının ‘başvuru sahibinin iddiaları’ kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan Kamu İhale Kurulu’nun inceleme yetkisinin Yönetmelik hükmüyle sınırlanamayacağı, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiği hakkında. Devamını Oku »

Mal Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi

Kamu ihale avukatı ankara

Kamu İhale Genel Tebliği’nde mal alımı ihalelerine ilişkin olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı, kriterlerin ve esasların mevzuatta düzenlenmemesi nedeniyle aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinin, sorgulanmasının ve sunulan teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin idarenin takdirinde olmadığı, ihale komisyonunun diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve bu yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirerek, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddine karar vereceği; teklifi, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklifleri sorgulama yapmadan kabul veya reddedemeyeceği, bu konuda ihale komisyonuna takdir yetkisi tanınmadığı hakkında. Devamını Oku »

İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilen Konulara İlişkin Şikayet Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

Yaklaşık maliyete ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarına yönelik şikayetlerde şikayet süresinin başlangıcı- ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği hk. Devamını Oku »

Yasaklı Temsilci Aracılığıyla İhaleye Teklif Verilmesi

   Danıştay 13. Dairesinin 05.12.2016 tarihli kararı:  “… Temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesinin hukuka uygun olduğunun değerlendirilmesine ilişkin kısmı bakımından davanın reddine yönelik bölümünde, anılan ihaleye istekli olarak katılan davacı tarafından verilen vekaletnameye istinaden teklif mektubunu vekil sıfatıyla Mehmet Latif Demirel’in imzaladığı, Mehmet Latif Demirel’in 02.08.2014-02.08.2015 tarihleri arasında 4734 ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates