19 Kasım 2017 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku (sayfa 5)

Kamu İhale Hukuku

İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilen Konulara İlişkin Şikayet Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Akaryakit ihalesi , ADR Belgesi

Yaklaşık maliyete ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarına yönelik şikayetlerde şikayet süresinin başlangıcı- ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği hk. Devamını Oku »

Yasaklı Temsilci Aracılığıyla İhaleye Teklif Verilmesi

   Danıştay 13. Dairesinin 05.12.2016 tarihli kararı:  “… Temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesinin hukuka uygun olduğunun değerlendirilmesine ilişkin kısmı bakımından davanın reddine yönelik bölümünde, anılan ihaleye istekli olarak katılan davacı tarafından verilen vekaletnameye istinaden teklif mektubunu vekil sıfatıyla Mehmet Latif Demirel’in imzaladığı, Mehmet Latif Demirel’in 02.08.2014-02.08.2015 tarihleri arasında 4734 ... Devamını Oku »

Ekonomik Olarak En Avantajlı İkinci Teklif Belirleme Zorunluluğu Bulunmadığı

kamu ihale avukati

Danıştay 13. Dairesi’nin 17.11.2016 tarihli kararı: “…Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu hususundaki dördüncü iddia bakımından başvurunun reddi yönündeki Kurul kararının iptaline ilişkin kısmı bakımından; Davacı iş ortaklığının ihaleye verdiği teklif bedelinin 19.089.340,00 TL, ihale üzerinde bırakılan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif bedelinin 17.788.780,00 TL, yaklaşık maliyetin ... Devamını Oku »

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması

 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen 24.11.2016 tarihli karar: İhale mevzuatında isteklilerce teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının belirlenmesi halinin teklifin reddedilme sebebi olarak kabul edilmediği, bu gibi durumlarda proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderileceği ve gerekli olması ... Devamını Oku »

Oda Kayıt Belgesinin Orijinali ile Türkçe Tercümesi Arasında Farklılık Bulunması

Danıştay 13. Dairesinin 08.12.2016 tarihli kararı: “…Olayda, davacı iş ortaklığı’nın pilot ortağı Transsignalstroy Halka Açık A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan oda kayıt belgesi incelendiğinde; belgenin Türkçe tercümesinin ilk sayfasında 28.10.2014 tarihinin ve 2218181B/2014 numarasının yazılı olduğu, belgenin 18.10.2014 tarihinde Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Perepelkin V.A. ve 02.12.2014 tarihinde Federal Vergi Dairesi Başuzmanı Boteeva M.V. tarafından imzalanarak mühürlendiği, belgenin Moskova ... Devamını Oku »

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi’nin 26.09.2016 tarihli kararı : “Davacı şirketin kısmi bölünme suretiyle kurulan yavru bir şirket olduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan bölünme planı/sözleşmesi çerçevesinde ana şirkete ait mal varlığının bir kısmı ile dava konusu Kurul kararında anılan iş deneyim belgesini devraldığı, ana şirketin infisah etmediği ve yavru şirketle aynı faaliyet alanı olan yemek hizmetlerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmakta olup ana ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates