16 Kasım 2018 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 2)

Makaleler

Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddi

Özet : Somut, ciddi ve teknik analiz içeren iddiaların Kurul tarafından  uzman kişiler aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiği Sorumluluğun İhaleyi Yapan İdareye Ait Olduğu Gerekçesiyle Başvurunun Reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. Ankara 5.İdare Mahkemesinin **.**.2018 tarihli kararı :  “…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca 10.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem ... Devamını Oku »

Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi

kamu ihale avukatı ankara

Özet : Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ekinde Yer Alan Tablolar Arasında Ayrı Bir Başlık Altında Düzenlenmeyen İmalatların Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi İş Yönetme Belgesinde Yer Alan Ulaşım Yolları Kapsamında Yapılan Altyapı Ve Üstyapı İmalatlarından, İhale Konusu İş Veya Benzer İş Kapsamında Olan Kısımlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.7 Ve 2.8 Maddeleri Uyarınca Değerlendirmeye Alınması Gerektiği hakkında. ... Devamını Oku »

Rekabet Koşulları Oluşmadığından Bahisle İhalenin İptali

Özet : İdare tarafından ihaleyi iptal yetkisi kullanılırken ihale konusu işin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı gibi hususlar ortaya konulmaksızın salt geçerli iki teklifin kalması nedeniyle yeterli rekabet şartlarının sağlanamadığından bahisle ihalenin iptali kararının hukuka uygun olmadığı – İdarenin rekabet koşullarının oluşması için bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen ... Devamını Oku »

İmzalanan İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisine Tabi Nüsha Sayısı

kamu ihale hukuku

Danıştay 9. Dairesi’nin 26/06/2014 tarihli kararı: “… Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Davacı adına, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile arasında yapılan sözleşmenin iki nüsha olarak düzenlendiğinden bahisle 2006/Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde, imzası onaylanan iş ... Devamını Oku »

İhale Makamınca Vergi İdaresine Ödenen Damga Vergisinin İadesi Talebi

Kamu İhale Avukati Ankara

Özet İhale makamı ile yüklenici arasında sözleşme ile kurulan özel hukuk ilişkisinin gereklerinden olan istihkak ödemesi taahhüdünün noksan yerine getirilmesinden kaynaklanan bir özel hukuk uyuşmazlığı  mı  bulunduğu yoksa şirketlerin alacağından kesinti yapmak suretiyle ödenen damga vergisine karşı,vergi mükellefi veya sorumlusu olup olmadıklarına bakılmaksızın, vergi mahkemelerinde dava açma ehliyetlerinin bulunduğunun mu kabulü gerekeceğine ilişkin içtihat farklılığı nedeniyle, İçtihadın,  ihale kararı üzerine ihale ... Devamını Oku »

Kamu İdaresinin Yüklenici Kusuru Olmaksızın Sözleşmeyi Feshetmesi

kamu ihale hukuku

Kamu Kurumu Olan Davalı Hastanenin Bu Taşınmazın Mülkiyetinin İhtilaflı Olup Olmadığını Araştırarak İhaleye Çıkması Gerektiği Yüklenicinin İş Sahibi Kamu İdaresinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde İsteyebileceği Olumlu Zararının(Kâr Kaybı)  Kesinti Yöntemine Göre Hesaplanması Gerektiği Menfi Zarar Kapsamında Damga Vergisi, Teminat İçin Komisyon, Kamu İhale Katılım Payının Talep Edilebileceği Hakkında. Hukuk Dairesi         20**/31** E.  ,  20**/18** K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk ... Devamını Oku »

Cezai Şartın Talep Edilebilmesi İçin İş Sahibinin Kusurunun Bulunmaması Gerekir

Ceza-i şartın niteliği itibariyle bir müspet zarar olduğu Müspet zararın istenebilmesi için, yüklenicinin ifada temerrüde düşmesinde iş sahibine yüklenecek bir kusur olmaması gerektiği Yüklenicinin temerrüde düşmesinde İş Sahibinin kusuru varsa ceza-i şart istenemeyeceği hakkında. Hukuk Dairesi         20**/49** E.  ,  20**/25** K. “İçtihat Metni” Mahkemesi: Asliye Hukuk Hâkimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi ... Devamını Oku »

İdare Mahkemesi Kararı Uyarınca Sözleşmenin Feshedilmesi

ihale avukatı ankara

Davalı fesihte haksız olduğundan davacının zararını madde uyarınca gidermekle yükümlü olduğu hakkında. 15 Hukuk Dairesi 2016/..E.  ,  2016/.. K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: – K A R A R – ... Devamını Oku »

Kamu Hizmeti Kapsamında Yaptırılan İşlerde Doğan Zararların Tazmini

İdare tarafından kamu hizmeti kapsamında özel hukuk kişilerine yaptırılan  işlerin  ifası sırasında 3. Kişilere verilen zararların tazmini T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7358 Karar: 2012/11537 Karar Tarihi: 03.07.2012 Dava: Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalı Muğla Belediye Başkanlığı ve diğeri aleyhine 29/02/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29/02/2012 günlü ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu Yasaklılık İşlemi Başlatılsın Yönünde Karar Verebilir mi ?

kamu ihale avukati

    Danıştay On üçüncü Dairesi kararı: Özet Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının başlatılması gibi bir görev ve yetkinin verilmediği Kurul’un şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlem tesis edilmesine şeklinde karar veremeyeceği hakkında. “Temyize konu mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmına yönelik davanın ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates