24 Eylül 2018 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 20)

Makaleler

Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi

ihale avukatı ankara

İş Deneyim Belgesinin Mevzuata Aykırı Düzenlenmesi Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi  Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği  Hakkında  Danıştay 13. Dairesinin 04.02.2015 tarihli kararı:                  “…Dava dosyasının incelenmesinden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca, 24.04.2013 tarihinde açık ihale usulüyle ihalesi yapılan “AKÜ Merkezi Yemekhane, Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları ve Tıp Fakültesi Amfi Derslikleri ... Devamını Oku »

Baro Pulu Eksikliği – Web Sayfasında İlan Yol İle Tebligat Yolu

Kamu ihale avukatı ankara

Baro Pulu Eksikliği- Web Sitesi İle İlan Edilerek Bildirim Yapılamayacağı- 4734 sayılı Kanunda Web sayfasında İlan Yolu ile Tebligat Yolunun Öngörülmediği Hakkında Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2015 tarihli kararı “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Avukatlık Kanunu ile getirilen düzenleme uyarınca, hukuken mevcut olan bir vekâletnameye dayalı olarak ilgili merci önünde işlem yapılabilmesinin pul yapıştırılması şartına bağlı kılındığı, söz konusu eksikliğin ... Devamını Oku »

ADR Uygunluk Belgelerinde Hangi Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağına Dair

ADR uygunluk belgelerinin sunulması ; ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında  Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 26.03.2015 tarihli kararı; “… Olayda, ihale tarihinden sonra yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yönetmeliğe göre Kamu İhale Kurumu tarafından değerlendirme yapıldığı; ADR Uygunluk Belgesinin yeni Yönetmeliğe göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın tasarrufunda olduğu, ilgili ... Devamını Oku »

İş Deneyim Tutarının Toplam Sunulması Gerekenden Fazla Olması

Kamu ihale avukatı ankara

İş deneyim tutarının pilot ortağın ve özel ortağın toplam sunması gereken iş deneyim tutarından fazla olması durumunda, iş deneyiminin hem pilot ortak hem de özel ortak adına sunulabileceği hakkında  Danıştay 13. Dairesinin 17.03.2015 tarihli kararı;  “… Dava; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü tarafından 13.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Erzurum HorasanKemerli Köyü Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine katılan ... Devamını Oku »

Nakdi Bedel İçermeyen Sözleşmeye Dayanan İş Deneyim Belgesi

Kamu İhale Avukati Ankara

– Nakdi Bedel İçermeyen Sözleşmeye Dayanan İş Deneyim Belgesi – İş Deneyimine Konu Olan Sözleşmede Ayni Bir Bedelin De Kararlaştırılabileceği – Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Sözleşmenin Bedel İçermesine İlişkin Koşul  Bulunduğundan Bahisle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı Hakkında Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2014 tarihli BOZMA kararı:             “… İdarelerce ihale sürecinde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha ... Devamını Oku »

İş Ortaklığı Beyannamesinin İmzalanmamış Olması

            “…Dosyanın incelenmesinden, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 03.02.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan “Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesinin davacıların üzerinde kaldığı, ancak ilgili idarece yapılan ön mali kontrol sırasında davacıların sunduğu iş ortaklığı beyannamesindeki imzaların iki tanesinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine, davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan karar sonrasında yapılan şikâyet başvurusuna idarece bir cevap verilmemesi ... Devamını Oku »

Her Bir Ortağın Hissesini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi İstemi

                Danıştay 13.Dairesi’nin 27.01.2015 tarihli kararı:                  “…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kozan-Feke-Saimbeyli-6Blhd Yolu Km:2+000- 70+151G/66+560İ-82+300 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama) İşleri (İkmal) İnşaatı” ihalesinde İhale Komisyonu kararı ile İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesine uygun bir şekilde, şirketteki ortaklık son durumunu gösterir ... Devamını Oku »

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Kamu İhale Kurumunun Görev Yönünden Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu Hakkında Danıştay 13. Dairesi’nin 28.01.2015 tarihli kararı             “Dosyanın incelenmesinden, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/128540 ihale kayıt numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama” ihalesine davacı şirketin teklif verdiği, ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, ancak daha sonra bir takım ... Devamını Oku »

Personel Hizmet Alımı İhalelerinde Engelli İşçi Çalıştırılması / Engelli İşçi İndirimi

kamu ihale avukati

Hazine Yardımı Dikkate Alınarak Belirlenen Teklif Fiyatının Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu Hakkında Danıştay 13. Dairesi’nin 05.03.2015 tarihli kararı             “…Dosyanın incelenmesinden: Aksu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri-Müdürlüğü tarafından 25.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yardımcı Hizmetler Sınıfında Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı” ihalesinde 150 kişinin çalıştırılacağının ihale dokümanında belirtildiği, ihaleye katılan iş ortağı davacı şirketlerce kanunen çalıştırılması gereken en ... Devamını Oku »

Yapım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsur Belirlenmesi

Teklif Fiyatının Yaklaşık Maliyet Esas Alınarak Belirlenmesine Dönük Düzenlemelerin Rekabet İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceğine Dair Danıştay 13. Dairesi’nin 27.01.2015 tarihli BOZMA kararı             “…Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3.4. maddesinde yer alan düzenleme ile amaçlanan, 4734 sayılı Kanun’un 40. maddesinde düzenlenen fiyat dışı unsurun, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini ve özellikle yapım işleri ihalelerinde işin erken tasfiye edilmesi ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates