21 Temmuz 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 20)

Makaleler

Başvuru Yollarının ve Süresinin İdarece Yanlış Gösterilmesi

kamu ihale hukuku

Danıştay 13. Dairesinin 30.04.2015 tarihli  kararı; Dava dosyasının incelenmesinden; Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24.07.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yeni acil bina için tıbbi cihaz alımı“ ihalesine ilişin olarak ihale komisyonunca 02.09.2014 tarihinde alınan kararla ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Medsis Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu sonucu 23.09.2014 tarihinde düzeltici işlem ... Devamını Oku »

Sınır Değerin Altında Kalan  İsteklilerin  Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Sunmaması

Danıştay 13. Dairesinin 17.06.2015 tarih ve E:2015/83, K: 2015/2212 sayılı kararı ile[1]  “Dosyanın incelenmesinden; yaklaşık maliyeti 7.765.640,12-TL olarak belirlenen uyuşmazlık konusu ihaleye 8 istekli tarafından teklif verildiği, idarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan incelemeye göre; bir isteklinin teklifinin “Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece kalan yedi isteklinin teklifleri üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması için ... Devamını Oku »

Geçici Teminatın Şartnamede Bildirilen IBAN Numarasına Aktarılması

kamu ihale hukuku

 Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2015 tarihli  kararı:             “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirket tarafından sözü edilen ihaleye 4.922.400,00 TL teklif bedeli sunması nedeniyle yukarıda anılan ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda 147.672,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırılması gerektiği, başvuru sahibi tarafından geçici teminat olarak 30.07.2014 tarihine kadar geçerli olan 132.500,00 TL tutarındaki Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı standart formlara uygun geçici teminat mektubu ile ... Devamını Oku »

Teklifi Değerlendirme Dışı Kalan İsteklinin Başvuru Ehliyeti

Kamu İhale Avukati Ankara

 Danıştay 13. Dairesinin 14.05.2015 tarihli kararı:              “…Temyize konu Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacının birinci iddiasının (aşırı düşük teklif açıklamasının süresinde verildiği iddiası) geçerli olmadığına ilişkin kısmına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.             Mahkeme kararının; 18.04.2014 tarih ve 2014/UH.II-1876 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, davacının ikinci iddiasının ehliyet ve şekil ... Devamını Oku »

İhale Üzerinde Bırakılan Firmanın Dökümana Yönelik Şikayetinin İncelenmesi Gerektiği

            “… Olayda, davacının itirazen şikâyet başvurusunun iki yönü bulunduğu, bunlardan ilki Kamu İhale Kurumu tarafından teknik şartnamenin açık ve anlaşılır olmadığına ilişkin olup ihale dokümanına yönelik olarak değerlendirildiği; ikincisinin ise esaslı hataya düşmek suretiyle verdiği teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme dışı bırakılması istemine yönelik olduğu, Kamu İhale Kurulu’nun kararı ile teknik şartnameye yönelik iddialar yönünden ihale ... Devamını Oku »

Kamu İhalelerinde Yabancı Ülkede Düzenlenen Belgelerin Tasdik Usulü

- Yabancı Ülkede Düzenlenen Belgelerin Sunuluş Şekli - Yabancı Ülke Noteri Sıfatı, İmzası Ve Mührünün Apostil Tasdik Şerhi Düşülmek Suretiyle Tasdik Edilmesinin Yeterli Olduğu - Ayrıca Belgeleri İmzalayan Kişilerin Sıfat Ve İmzalarına Yönelik Apostil Tasdik Şerhi Düşülmesinin Aranmasının Hukuk Aykırılık Teşkil Ettiği Hakkında Danıştay 13. Dairesinin 05.05.2015 tarihli kararı Devamını Oku »

Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasındaki Rolü

kamu ihale avukatlık bürosu

Engelli İşçi İçin Yapılan Hazine Yardımın Tekliflerin Hazırlanmasında Dikkate Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında  Danıştay 13. Dairesi BOZMA kararı:             “…Bakılan uyuşmazlıkta; davacı şirket tarafından, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince ihale konusu işte 6 engelli işçi çalıştırılacağı öngörülerek özürlü işçi indirimi hesaplanmak suretiyle teklif verildiği görülmektedir. Öte yandan, özürlü işçi maliyetinin teklif giderine dahil edilmesini zorunlu kılan Kamu İhale ... Devamını Oku »

Kurulun Düzeltici İşlem Kararı Ardından İhalenin İptali

kamu ihale avukatı

İdarenin Takdir Yetkisi Çerçevesinde İhalenin İptali İçin Makul Sebep Oluşturduğun Kabulü Gerektiği Hakkında  Danıştay 13. Dairesinin E:2015/***, K:2015/**** sayılı BOZMA kararı;  Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.10.2014 tarihli E:2014/958, K:2014/1078 sayılı kararı ile “…, ihalenin iptal edilme gerekçesinin Kamu İhale Kurulu’nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı kararı öncesinde de var olduğu, bu durumun ihale komisyonu ve idarenin ilgili personelinin bilgisi dahilinde ... Devamını Oku »

Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi

ihale avukatı ankara

İş Deneyim Belgesinin Mevzuata Aykırı Düzenlenmesi Bizatihi Belgeyi Düzenleyen İdarenin Belgenin Geçersizliğini İleri Sürmesi  Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği  Hakkında  Danıştay 13. Dairesinin 04.02.2015 tarihli kararı:                  “…Dava dosyasının incelenmesinden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca, 24.04.2013 tarihinde açık ihale usulüyle ihalesi yapılan “AKÜ Merkezi Yemekhane, Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları ve Tıp Fakültesi Amfi Derslikleri ... Devamını Oku »

Baro Pulu Eksikliği – Web Sayfasında İlan Yol İle Tebligat Yolu

Kamu ihale avukatı ankara

Baro Pulu Eksikliği- Web Sitesi İle İlan Edilerek Bildirim Yapılamayacağı- 4734 sayılı Kanunda Web sayfasında İlan Yolu ile Tebligat Yolunun Öngörülmediği Hakkında Danıştay 13. Dairesinin 26.03.2015 tarihli kararı “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Avukatlık Kanunu ile getirilen düzenleme uyarınca, hukuken mevcut olan bir vekâletnameye dayalı olarak ilgili merci önünde işlem yapılabilmesinin pul yapıştırılması şartına bağlı kılındığı, söz konusu eksikliğin ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates