23 Nisan 2019 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler (sayfa 5)

Makaleler

2531 Sayılı Kanun’un 2’nci Maddesinde Zikredilen Görev Yapma Yasağı Kapsamı

 Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar: “Dosyanın incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünce 20.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile “Belevi-Tire Yolu (Km:0+000-20+500 Arası) Toprak Tesviye, Sanat Yapılan, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesinin yapıldığı, isteklilerden dava dışı Demce Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin başka isteklinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davalı ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurumu’nun Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Yetkisi

ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesinin 20.04.2017 tarihli kararı: “…Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden ... Devamını Oku »

İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomanın Sunuluş Usulü

kamu ihale avukatlık bürosu

İş Deneyim Belgesini Tevsik Amacıyla Sunulan Diplomada Öğrenci İşleri Şefliği’nce “Aslı Gibidir” Şerhi düşülmesi- Noter onaylı olmayan ya da “aslı idarece görülmüştür” kaşesi taşımayan diplomanın tevsik amacıyla kullanılamayacağı. Danıştay 13. Dairesinin 26.10.2016 tarihli kararı: “Dava konusu ihaleye teklif veren Kenan Metin-Else İnşaat – Abdulcebrail Uzun İş Ortaklığı’nda pilot ortak olan davacı Kenan Metin’in iş deneyimini tevsik amacı ile, Fırat Üniversitesi ... Devamını Oku »

İsteklilerin Teklif Vermedikleri Kısımlar Yönünden Başvuru Ehliyeti

  Danıştay 13. Dairesi’nin 24.11.2016 tarihli kararı:  “Dava; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “8. Bölge Müdürlüğü, 12 ay ve 7 ay süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak davacı firmanın itirazen şikâyet başvurusunun ihalenin davacının teklif verdiği 1. ve 4. kısımlarına dair itirazlar yönünden reddine, ihalenin davacının ... Devamını Oku »

Kamu İhale Kurulu’nun İnceleme Yetkisinin Sınırı

Kurul’un inceleme yetkisinin başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği ile sınırlı olduğu, ihalede yeterli rekabet ortamı oluşup oluşmadığının re’sen değerlendirilemeyeceği hakkında.   Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2016 tarihli  kararı:  “…Bu durumda; ihalede rekabet ortamının oluşup oluşmadığı hususu, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda ... Devamını Oku »

İş Deneyi Belgelerinin Tasdiki Usulü Hakkında Danıştay 13. Daire Kararı

Danıştay 13. Dairesinin 10.02.2017 tarihli kararı:  “…Uyuşmazlık; davacı şirket tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin tasdik işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, 1512 sayılı ve 6004 sayılı Kanunların, dış temsilciliklerimize, yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş bir belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevi yüklemediği; dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dış ... Devamını Oku »

Birim Fiyat Cetvelinde Ayrı Satır Açılamayan Giderler

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 17.10.2016 tarihli kararı : “…Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici kârı ile Tebliğ’in 78.30. maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, Tebliğ’in 78.30.ç maddesinde “sözleşme giderleri ve genel giderler” kapsamı içerisinde belirtilen “… Oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri” ibaresine ... Devamını Oku »

İhaleye Teklif Vermeyi Engelleyecek Durum Ayrımı

Kamu ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 17.04.2017 tarihli kararı:  “… İhale konusu hizmet alımının teknik kriterlerine yer verilen Teknik  Şartname’de hastaların ihtiyacına göre kuşluk, ikindi, gece olmak üzere 3 kere ara öğün verilmesinin öngörüldüğü, ara öğün servis saatlerinin belirlendiği, ara öğünde verilecek yiyeceklerin neler olduğunun tek tek sayıldığı, diyetli hastaların ara öğün listesinin her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince hazırlanıp idare ... Devamını Oku »

İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Olmayan İsteklinin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı

ihale avukatı ankara

Danıştay 13. Dairesinin 05.04.2017 tarihli kararı:  “…Aktarılan hükümlerden,  mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen  şikâyet  başvurusunda  bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.          Bu itibarla;  teklifinin değerlendirme dışı  bırakılması nedeniyle ihalenin üzerinde kalma ihtimali bulunmasa ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates