20 Mayıs 2019 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat (sayfa 6)

Mevzuat

İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

T.C. DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2011/2976 K. 2011/5364 T. 28.11.2011 • İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA (Davacı Şirketin 2 Yıl Süreyle Yasaklanmasına Kararı Verildiği – Hangi Eylemin İşlendiğinin Net Olarak Ortaya Konulmadığı ve Gerekçesiz Takdir Yetkisi Kullanılarak Üst Sınırdan Ceza Verildiği Gerekçesiyle İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği) • TAKDİR YETKİSİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklanma – Hangi Eylemin İşlendiğinin Net Olarak Ortaya Konulmadığı ve Gerekçesiz ... Devamını Oku »

Seri Davalarda Vekalet Ücreti

Mahkemece, her bir dava yönünden dilekçe yazım ücreti yerine avukatlık ücretinin hüküm altına alınması isabetsiz olduğu gibi, davacı yararına belirlenen avukatlık ücretinden davalı işverenle birlikte davalı Kurumun da teselsül hükümlerine göre sorumlu olduğu gözardı edilerek, Mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu anılan ücretin yalnızca işverene yüklenmesi, yasaya aykırıdır. Devamını Oku »

İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı

İhalenin feshi istemi, şikayet niteliğinde olup Medeni Usul Hukuku'nun davaya ilişkin kuralları burada uygulanmaz. Bu nedenle, hasmın hiç gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmesi ihalenin feshi şikayetinin reddini gerektirmez. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ilamının taraflarına tebligat yapılmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak yargılamanın sonuçlandırılması gerekir. Devamını Oku »

HMUK 119/2 Gereği Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı

Dava dilekçesinin 6100 Sayılı HMK'nun 119/1-g maddesi gereğince belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle aynı yasanın 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de; 6100 Sayılı HMK'nun 119. maddesinin 2. fıkrasında“ Birinci fıkranın ( a ), ( d ), ( e ), ( f ) ve ( g ) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, Hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.” hükmü düzenlendiğinden anılan maddenin yanlış yorumlanarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması isabetsizdir. Devamını Oku »

Avukat Stajyerlerine Nüfus Kayıt Örneği Verilemeyeceği Hakkında

Nüfus kayıt örneği alınması konusunda avukat stajyerleri için ayrık bir düzenleme bulunmadığı gibi, 5490 sayılı Yasanın 44.maddesinin, vekalet ibrazı şartının avukatlar için uygulanamayacağı şeklinde yorumlanması mümkün değildir. Bununla birlikte avukat stajyerlerinin avukatların yürüttüğü (dava dosyası) işlerle ilgili fotokopi yoluyla örnek alabilmesi yetkisinin, resmi belge olan ve verilmesi özel şarta bağlanmış olan nüfus kayıt örneği alınabilmesi yetkisini kapsamadığı açık olup nüfus bilgilerine ulaşılacak kişi ile arasında vekalet ilişkisi bulunmayan avukat stajyerlerine nüfus kayıt örneği verilemeyeceğine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates