26 Mayıs 2019 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat (sayfa 7)

Mevzuat

Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 6411                                                                                                         Kabul Tarihi: 24/1/2013 MADDE 1 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu madde hükümleri,” ibaresi “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri,” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(4) Ayrıca sanık; a) İddianamenin okunması, b) Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi, üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda ... Devamını Oku »

Geliri Olmayan Sanık Aleyhine Müdafii Gideri Yükletilemeyeceği

T. C. YARGITAY 6. Ceza Dairesi Esas No : 2012/6243 TUTUKLU Karar No : 2012/14162 Tebliğname No : 6 – 2011/334622 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 03/06/2011 NUMARASI : 2011/417 (E) ve 2011/138 (K) SANIK : M. B. SUÇ : Yağma, yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red-Onama ... Devamını Oku »

Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydı İle Açılan Birden Fazla İcra Takibinde Sadece Bir Dosyadan Harç Alınması

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  Esas : 2011/3662 Karar : 2011/19138 Tarih : 18.10.2011  Özet : Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme ... Devamını Oku »

Kamulaştırmasız El Atma – Görev

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3093 K. 2012/10083 T. 17.05.2012 * KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Kamu Tüzel Kişisi Aleyhine Açılan Taşınmazın Aynına İlişkin Davanın Adliye Mahkemelerinde Görüleceği) * TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA (Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili – Adliye Mahkemelerinde Elatmanın Önlenmesi Davası Açabileceği Gibi Değerinin Tahsili Davası da Açılabileceği) * GÖREVLİ YARGI YERİ (Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi (2012-2013)

2 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28429 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.              Dayanak              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.              Ücret              MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği ... Devamını Oku »

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

2 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28429 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/15) Başvuru MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “Diğerleri”altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuatçerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2012-2013)

2 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28429 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmişkurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (2012-2013)

2 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28429 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir. Dayanak              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Gider avansı              MADDE ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi (2012-2013)

  2 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28429 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bilirkişi ücreti              MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ... Devamını Oku »

5 yıldan fazla süreli olarak imar mahrumiyetine tabi bırakılan taşınmazların kamulaştırılması gerekir

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2007/2255 Karar No : 2012/801 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Çankaya Belediye Başkanlığı ANKARA Vekil i : Av… -Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekiller i : Av. …. İstemin Özet i : Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.5.2007 günlü, E:2007/458, K:2007/1032 sayılı ısrar kararının ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates