19 Ocak 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Vergi Hukuku Mevzuati

Vergi Hukuku Mevzuati

Vergi Takvimi 2012

Ay Tarih Konu Ocak 02/01/2012 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi 02/01/2012 2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki 02/01/2012 Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 02/01/2012 Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu ... Devamını Oku »

Usulsüzlük Cezaları

Genel Usulsüzlük Cezası Vergi kanunlarında yer alan, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi sırasında dikkate alınması gereken şekle ve usule ilişkin bir takım kurallara uyulmaması sonucunda usulsüzlük fiili işlenmiş olur. Bu durumda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde belirtilmiştir. Usulsüzlük cezası kesilecek mükellefler 6 gruba ayrılmış ve bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı ... Devamını Oku »

Vergi Cezaları

Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Vergi Usul Kanunu’nun 359 maddesinde yer verilen hapis cezasını gerektiren nitelikli fiiller aşağıdaki gibidir: Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklanma veya ibraz zorunluluğu bulunan; Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, sahte isimlere hesap açılması veya işlemlerin matrahı azaltacak şekilde başka kayıt ortamlarına aktarılması, Defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi veya gizlenmesi, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı ... Devamını Oku »

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi Ziyaı Cezası Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle, verginin zamanında tahakkuk ettirmemesi veya eksik tahakkuk ettirmesi ile oluşur. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile diğer şekillerde verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine neden olunması da vergi ziyaı olarak kabul edilir. ... Devamını Oku »

2012 SGK İdari Para Cezaları

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR 102-a/1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Her ... Devamını Oku »

Vergi Beyan ve Ödeme Zamanları

  VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI VERGİ TÜRÜ BEYANNAME TÜRÜ BEYANANME VERME ZAMANI VERGİ ÖDEME ZAMANI GELİR VERGİSİ Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–25 Mart Mart, Temmuz GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENENLER) Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için) 1–25 Şubat Şubat, Haziran GELİR VERGİSİ Münferit beyanname Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ... Devamını Oku »

TÜFE/ÜFE Oranları

    2012 AYLIK TÜFE(Yüzde) YILLIK TÜFE(Yüzde) AYLIK ÜFE(Yüzde) YILLIK ÜFE(Yüzde) OCAK 0,56 10,61 0,38 11,13 ŞUBAT 0,56 10,43 -0,09 9,15 MART 0,41 10,43 0,36 8,22 NİSAN         MAYIS         HAZİRAN         TEMMUZ         AĞUSTOS         EYLÜL         EKİM       ... Devamını Oku »

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

26 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERASET VE İNTIKAL VERGISI KANUNU GENEL TEBLIĞI (SERI NO: 43) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri ... Devamını Oku »

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığından: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, 5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin ... Devamını Oku »

2012 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

23 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28151 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2012 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar. Dayanak ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates