16 Ocak 2022 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Organ Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı

İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesi’nin 01/10/2015 tarih ve E:2013/624; K:2015/1435 sayılı kararının, aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı taraflarca ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmaların Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi : Murat Şaşı Düşüncesi : Mahkeme kararının davanın reddine ilişkin kısmının onanması, davacı aleyhine talep edilen maddi tazminat üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ... Devamını Oku »

Hastadan Aydınlatılmış Onam Alınmaması Hizmet Kusuru mudur ?

Tanı ve uygulanan tedavi tıbben doğru olsa dahi kamu hizmetinin kötü işlediğini ve ortada bir hizmet kusurunun bulunduğunu gösteren olayın özellikleri karşısında hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği, Alerji yapabileceği bilinen ilaçların verilmesi durumunda, hastaya muhtemel sağlık geçmişinin sorulması, tedavi, fiziksel bütünlükle ilgili tahmin edilemez olası bir risk taşıdığında, hekimlerin, hastalarını aydınlatarak rıza göstermelerine imkân sağlayacak şekilde kendilerini önceden ... Devamını Oku »

Doktorun Meslek Alanı İçinde Olan Bütün Kusurları Sorumluluğunu Gerektirir mi ?

kamu ihale avukati

… Davacılar, F.. U..’ın doğum yapmak üzere 18.04.2012 günü Malatya Sıtmapınarı Ö..G.. Hastanesine yatırılmış olup 19.04.2012 günü davalı kadın doğum uzmanı N.. D..’ın yaptığı sezaryen ameliyatı sonucunda bir kız bebeği dünyaya getirdiğini, ameliyat sonrası takip ve gözleminin yapılmadığını, tuvalet ihtiyacını gideremediği hususunun dikkate alınamadığını, bu yönde herhangi bir soru sorulmadığı gibi bu durumun anormal olup olmadığı hususunda herhangi bir bilgi ... Devamını Oku »

Yanlış Teşhis ve Tedaviden Kaynaklanan Tazminat İstemli Davalarda Delil

“İçtihat Metni” Davacı … ve diğerleri vekili Avukat … ve tarafından, davalı … aleyhine 19/06/2008 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece açılan davanın reddine dair verilen 19/01/2016 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 21/02/2017 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili ile karşı ... Devamını Oku »

Yanlış ve Hatalı Tedavide Hizmet Kusuru Kişisel Kusur Ayrımı

Kamu İhale Avukati Ankara

…. Sorun, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken, kişilerin zarar görmesi halinde, zarar görenin kamu görevlisinin şahsına karşı açtığı davada, kamu görevlisinin hizmet kusurundan ayrılabilen kişisel kast ve kusurunun araştırılmasına gerek olup olmadığı ve netice itibariyle davanın esastan mı yoksa husumetten mi reddine veya kabulüne karar verileceği ve bu konuda yorum yolu ile sonuca ulaşmanın ve uygulama yapmanın mümkün ... Devamını Oku »

Yanlış Tedavi Sonucu Kolunu Kaybeden Davacının Tazminat Talebinde Zamanaşımı

Kamu ihale avukatı ankara

YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UZUV KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı – İlişkiye Vekalet Sözleşmesine Ait Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı ) VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebi – Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı ) ZAMAN AŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uzuv Kaybı Nedeniyle Tazminat Talebinde – Davaya Vekalet Sözleşmesi ... Devamını Oku »

Malpraktis ve Komplikasyon Nedir?  Hangi Hallerde Hekimin Sorumluluğu Söz Konusudur?

Malpraktis : Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde, tıbbi hata tanımlanmaktadır. Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası (malpraktis) olarak anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması; tıbbi hata olarak ... Devamını Oku »

Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Eylül 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28775 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Protez ve OrtezMerkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) İlgili ... Devamını Oku »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.