20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir;

Özderin Avukatlık Bürosunun Ceza Hukuku Alanındaki Çalışmaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu- İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları ile sınırlıdır. 

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçuna vücut veren eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 235.- 236. maddelerinde tahdidi biçimde (kanunilik ilkesi) sayılmıştır. Tipiklik bilhassa son derece girift olan ihale süreci bakımından özellikle önem taşımaktadır. Kanunda suçun varlığı için aranılan şartlar taşınmıyorsa suçun varlığından da söz edilemez ve cezalandırma da söz konusu olmaz. Yasaklama nedenlerinin her zaman suç teşkil etmeyeceği hususuna dikkat edilmelidir.

İhaleye fesat karıştırma suçu ancak kasten işlenebilir. Taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır Suçun maddî unsuru “fesat karıştırma” fiilidir.

İhaleye fesat karıştırma sayılan eylemler dolayısıyla sonuçta bir zarar meydana gelmemiş olsa bile eylemler cezalandırılır.

  İhaleye fesat karıştırma suçları ile ihale süreci ve mevzuatı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun isteklilerin cezaî sorumluluğunun düzenlendiği 59 uncu maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması yükümlülüğü açıkça düzenlenmiştir.

 Özderin Avukatlık Bürosu ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları hakkında yükleniciler ve idare personeli aleyhine yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hukuki yardım sağlamaktadır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates