23 Ekim 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Davanın Kabulünün Ardından Davacının Davadan Feragat Etmesi

Davanın Kabulünün Ardından Davacının Davadan Feragat Etmesi

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 23.06.2015 tarihli kararı :

 Davacı Atlı İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 15.01.2015 tarihli ve E:2014/2221, K:2015/58 sayılı kararı ile dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, akabinde Kamu İhale Kurulu tarafından Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla 25.03.2015 tarihli ve 2015/MK-127 sayılı karar ile “1- 26.11.2014 tarihli ve 2014/UY.I-3809 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Söz konusu karar üzerine temyiz yoluna başvurulmuş olup Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 23.06.2015 tarihli E.2015/1412, K:2015/2536 sayılı kararda “2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesiyle yollamada bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 311. maddesinde de, feragatin kesin hükmün hukuki sonuçlarını doğuracağı kuralı yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı vekili tarafından verilen ve Danıştay kaydına 03.06.2015 tarihinde giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.” denilerek Ankara 7. İdare Mahkemesinin 15.01.2015 tarihli ve E:2014/2221, K:2015/58 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates