20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı Duyurusu ( Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2010 )

Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Personel Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı Duyurusu ( Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2010 )

Devlet Personel Başkanlığından:

SINAV TARİHİ: 13 Şubat 2010 Cumartesi günü.

SINAV YERİ: Ankara

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:

Genel İdari Hizmetleri Sınıfına (GİH) dahil 8 inci dereceden (16) adet, 9 uncu dereceden (2) adet “Devlet Personel Uzman Yardımcısı” kadrosuna atama yapılabilecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakülteleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve İşletme bölümlerinin birinden veya öğrenim  itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurtiçi veya yurtdışındaki 4 yıl süreli Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak,

c) 13/02/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Ö.S.Y.M. tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS) veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2009-KPSS) Puan No : KPSSP47 bölümünden (GY:0,1 GK: 0,1 HU: 0,2 İK: 0,2 KY: 0,2 MA: 0,1 YD: 0,1 Test Ağırlıklı Ortalamasından) 85 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 180 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 180 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları sebebiyle 180 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

e) Devlet Personel Uzman Yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak,

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAVA BAŞVURU:

Başvurular, 04 – 15 Ocak 2010 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No: 41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

a) İş Talep Formu (Başkanlıktan veya Internet aracılığıyla www.dpb.gov.tr adresinden temin edilecektir. Ayrıca 0 312 418 83 07 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.),

b) Mezun olunan Yükseköğretim Kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Mezun olunması gereken fakültelere denk sayılan fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

c) KPSS Sınav Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) T.C. Kimlik Numarasının yazılı beyanı

e) Son altı ay içinde çekilen (4,5×6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

SINAVA GİRİŞ BELGESİ :

Sınava giriş belgeleri 08 – 12 Şubat 2010 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından alınacaktır. Adaylar sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI :

I – Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

II – Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Türk Vergi Hukuku,

III – Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

IV – Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

V – Kamu Yönetimi: Yönetim Bilimleri, Personel Yönetimi

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda I, II, III, IV ve V inci konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavdan önce verilmesi gereken belgeler ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenir. Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve internet adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates