21 Nisan 2018 - Cumartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Sınav İlanı

Dış Ticaret Müsteşarlığı Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Sınav İlanı

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

DIŞ TİCARET KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI

STAJYER DIŞ TİCARET KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca açık bulunan 4 (dört) adet Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrosu için 18-19 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılacak “Yazılı” ve “Sözlü” sınavlarından oluşmaktadır.

I. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 (Seksen) ve üstünde puan almış olan ve bu sınavda yabancı dilden en az 42 doğru yanıt vermiş olan adaylar arasından yapılacak başvurularda; Sınav Komisyonunca tespit edilecek en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak, (80’inci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, İşletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden ya da en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibariyle bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Sınav tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (18/12/1980 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilirler),

e) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Kurul Başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada, sicil, tutum ve davranış yönünden Dış Ticaret Kontrolörlüğü yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

h) Daha önce Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavına birden fazla katılmamış olmak,

ı) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına iletmek.

II. İSTENİLEN BELGELER:

a) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Kat: 5 Emek/ANKARA Tel: (0312) 212 82 05-212 87 72 adresi ile www.dtm.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak Başvuru Formu.

b) T.C. kimlik numarasını da içeren geçerli kimlik belgesi aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği.

c) Yüksek Öğrenim Belgesi veya bitirme belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği.

d) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

e) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı örneği. Eksik belge ve bilgiler bulunan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

III. SINAV KONULARI:

1- Ekonomi

Ekonomi teorisi ve politikası (mikro, makro iktisat), Para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, istihdam yatırım uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi, finansal yönetim ve güncel ekonomik konular.

2- Maliye

Maliye teorisi ve politikası, Türk vergi sistemi, bütçe ve kamu borçları.

3- Muhasebe

Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap.

4- Hukuk

Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu idaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Kanunu (Soruşturma, Zabıt ve Arama Usullerine İlişkin Hükümleri), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak), idare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı). Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ayrıca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

IV. DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Hukuk) itibariyle 100 puan üzerinden en az 65 puan alınması ve bütün sınav konularından alınacak not ortalamasının en az (70) olması gerekir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının (70)’den aşağı olmaması şarttır.

V. SINAV SAATİ VE YERİ:

Sınav saatleri : Sabah 10:00-12:30 Öğleden sonra : 14:00-16:30 Sınav yeri : Dış Ticaret Müsteşarlığı Emek-ANKARA

VI. BAŞVURU ŞEKLİ:

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Başvuru Formunu Kurul Başkanlığının yukarıda yazılı adresi ile www.dtm.gov.tr internet adresinden temin ederek kayıt kabul işlemleri için ikinci maddede belirtilen belgelerle birlikte en geç 02 Aralık 2010 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Ankara’daki Kurul Başkanlığına ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar www.dtm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve “Aday Belgesi” adaylara posta ile gönderilecektir. Sınava giriş şartlarını taşımayan adaylara, aday belgesi verilmez ve gönderilmez.

Yazılı sınava katılanların “Aday Belgesi” ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekmektedir.

İlan olunur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates