21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi :22 Ocak 2010 )

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı ( Son Başvuru Tarihi :22 Ocak 2010 )

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak, DTM Merkez Teşkilatında ve DTM’nin yurt dışı kadrolarında görev yaparlar. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET

İktisat 13

Uluslararası İlişkiler 12

İşletme 10

Hukuk 9

Kamu Yönetimi 6

Maliye 4

TOPLAM 54

Müsteşarlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

Sınava katılabilmek için :

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ya da yüksek okullardan mezun olmak,

3) 01 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar),

4) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

– İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (260) kişi içerisinde bulunmak,

– Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (240) kişi içerisinde bulunmak,

– İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

– Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (180) kişi içerisinde bulunmak,

– Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

– Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

5) 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak,

6) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), 00158007285014324 nolu TL. hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 29 Ocak 2010 tarihinden itibaren Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. Sınava daha önce katılıp iki defa başarısız olanlar üçüncü defa sınava giremezler.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ :

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) ve Alan bilgisi (İktisat, İşletme, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Maliye) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı) :

– Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)

– Türkçe’den yabancı dile çeviri,

– Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri

– Yabancı dilde Kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı) :

– İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

– İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

– Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

– Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

– Kamu Yönetimi Alanı : Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

– Maliye Alanı: Genel İktisat, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı % 30) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı % 70) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 7 Şubat 2010 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınav Ankara’da Müsteşarlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın faaliyet alanı ile ilgili konuların yanı sıra, adayların genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve aktüalite düzeyi, muhakeme, kavrayış, Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuç değerlendirilmesinde Müsteşarlıkça belirlenen kurul üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 puan veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, 11 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 22 Ocak 2010 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında istenen belgeler ;

a) Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın internet sitesinden (www.dtm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) 00158007285014324 nolu TL. hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No belirtilmelidir),

e) 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 15-26 Şubat 2010 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan ;

a) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf istenecektir.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK YER :

T.C. Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Tel: 204 78 96

Emek / ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates