20 Eylül 2020 - Pazar
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alan Adet

İktisat 8

Uluslararası İlişkiler 8

İşletme 6

Kamu Yönetimi 3

Hukuk 8

Endüstri Mühendisliği 5

Bilgisayar Mühendisliği 3

Maden Mühendisliği 2

İstatistik 2

TOPLAM 45

 Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilensayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar elemanalabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklikyapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazananadayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarınıdeğerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 incimaddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri ile diğerfakültelerin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günüitibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1978tarih ve sonraki doğumlular)

4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından, 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavlarında (KPSS),

– İktisat alanıiçin KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

– Uluslararasıİlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak vebaşvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişiiçerisinde bulunmak

– İşletme alanıiçin KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

– Kamu Yönetimialanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisindebulunmak,

– Hukuk alanı içinKPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,

– EndüstriMühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak vebaşvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişiiçerisinde bulunmak,

– BilgisayarMühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak vebaşvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişiiçerisinde bulunmak,

– MadenMühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak vebaşvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişiiçerisinde bulunmak,

– İstatistik alanıiçin KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlararasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olanadaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

5) 7-8 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYMtarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden(Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 48 soruya doğru cevap vermiş olmak veya2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından veya 2013 yılıYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az (B) düzeyinde puan almışolmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviyedeğerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı DilSınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (ŞubeKodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TLhesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak,

gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri vesınav yeri, 11/10/2013 tarihinden itibaren Bakanlığıninternet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özelbir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olupisimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarınıtaşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınavagirmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca,İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme, KamuYönetimi, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, MadenMühendisliği, İstatistik) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınavbaşvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her ikioturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):

– Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)

– Türkçe’den yabancı dileçeviri

– Yabancı dilden Türkçe’yeçeviri

– Yabancı dilde kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı):

– İktisat Alanı:Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararasıİktisat, Para- Banka

– Uluslararasıİlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları,Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararasıİktisat

– İşletme Alanı:Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletmeİktisadı ve Genel İşletme

– Kamu YönetimiAlanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi,Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi, İdareninKuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları

– Hukuk Alanı:Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk,Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak),Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (GenelHükümler-İdari Yargı)

– EndüstriMühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi,Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

– BilgisayarMühendisliği Alanı: Genel İktisat, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları veAlgoritmalar, Veri Tabanı Sistemleri, Bilgisayar ağları ve Ağ Güvenliği,Yazılım Mühendisliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri

– MadenMühendisliği Alanı: Genel İktisat, Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri,Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi,

– İstatistikAlanı: Genel İktisat, Dağılımlar, Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, RegresyonAnalizleri, Varyans Analizi, KategoriselVeri Analizleri

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıylabelirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olupbu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar,sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınavagiren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunucevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan sorularınağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

-İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alanbilgisi,

-Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alanbilgisi, %20 Genel İktisat.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için,yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisibölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 27 Ekim 2013 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alaniçin ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızcabaşarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahipadayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır.Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internetsitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel birduyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendiiçin elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onarpuan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurulbaşkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetikortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetikortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğrusıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadaraday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her adaysınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09.00’dabaşlayacak ve 04 Ekim 2013 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden;

a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönüBulvarı No:36 11. Kat 06100 Emek/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla,

c) “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden

Biri kullanılarak yapılabilecektir.

04 Ekim 2013 tarihinden sonra yapılan başvurulardikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru içinistenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 04 Ekim 2013 tarihine kadarteslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardantalep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veyaBakanlığın internet sayfasından (www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvurusahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Dış TicaretUzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyetbelgelerinin (yurt içi ve yabancı ülkelerdeki fakültelerden veyayüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)fotokopisi,

c) KPSS, KPDS, YDS veya diğer yabancı dil sonuçbelgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (ŞubeKodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TLhesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair banka dekontu (Elektronikişlemler sonucu alınan dekont örnekleri de kabuledilmektedir. Açıklama olarak Ad Soyad ve TC KimlikNo belirtilmelidir),

e) 1 adet vesikalık fotoğraf.

İnternet üzerinden onlinebaşvuru yapacak adaylar Fotoğraf, Diploma, Yabancı dil belgesi ve BankaDekontunu taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvurularıişleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ileşartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuruyapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayanadayların sınav ücretleri 28 Ekim-08 Kasım 2013 tarihleri arasında ilgiliBankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde(www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat

İnönü Bulvarı No: 36 06100 Emek / ANKARA Tel: 204 79 02- 204 75 33

İlanen duyurulur.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates