1 Ekim 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Ekonomik Olarak En Avantajlı İkinci Teklif Belirleme Zorunluluğu Bulunmadığı

Ekonomik Olarak En Avantajlı İkinci Teklif Belirleme Zorunluluğu Bulunmadığı

Danıştay 13. Dairesi’nin 17.11.2016 tarihli kararı:

“…Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu hususundaki dördüncü iddia bakımından başvurunun reddi yönündeki Kurul kararının iptaline ilişkin kısmı bakımından; Davacı iş ortaklığının ihaleye verdiği teklif bedelinin 19.089.340,00 TL, ihale üzerinde bırakılan en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif bedelinin 17.788.780,00 TL, yaklaşık maliyetin 24.783.470,00 TL, sınır değerin ise 19.064.207,69 TL olduğu, en avantajlı birinci teklif sahibi isteklinin teklif bedeli ile davacı şirketin teklif bedeli arasında 1.300.560,00 TL fark bulunduğu, ihale komisyonunca kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereği kurum kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak amacı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin olmadığının tespit edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğuna ilişkim emredici bir hüküm bulunmadığından, en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu ve idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullandığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının, dördüncü iddianın reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık, buna ilişkin kısmının iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Temyize konu Mahkeme kararının, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı olan şirket tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu, iş deneyimini belgelemek için sunulan sözleşmelerin geçersiz olduğu, özel ortak olan şirketin daha kurulmadan sözleşme imzalamasının mümkün olmadığı hususundaki sekizinci iddia bakımından başvurunun reddi yönündeki Kurul kararının iptaline ilişkin kısmı bakımından; …Her ne kadar, özel ortak olan Transferiks şirketinin ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan tarihinin sözleşme tarihinden sonra olması sebebi ile mahkeme tarafından iş deneyim belgesinin kabul edilemeyeceği belirtilmiş ise de, söz konusu sözleşmenin 12 aylık dönem içerisinde verilen taşıma hizmetini belgelemek için sunulduğu, şirketin kuruluş tarihi ile sözleşmenin imzalandığı tarih arasında geçen süre dikkate alınmasa dahi söz konusu sözleşmenin yeterli olduğu, ayrıca 6102 sayılı Kanun’un 588. maddesinin son fıkrasında, şirketin kuruluşu aşamasında yapılan işlemlerin üç ay içerisinde şirket tarafından açıkça kabul edilmesi halinde bu sözleşmelerden dolayı şirketin sorumlu olacağının kurala bağlandığı, dosya içerisinde yer alan ek protokol ile bu durumun şirket tarafından kabul edilerek sözleşme süresinin karşılıklı olarak değiştirildiği ve söz konusu işin sözleşmeyi sunan şirket tarafından yerine getirildiği görülmektedir.

Bu itibarla, dava konusu ihale üzerinde kalan iş ortaklığının sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin mevzuata ve idari şartnameye uygun olduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu kararının, sekizinci iddianın reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık, buna ilişkin kısmın iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulü ile…

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates