19 Haziran 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Elektrik Üretim A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Elektrik Üretim A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile 5 idari, 5 teknik (2 Makine Mühendisi, 1 Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi) olmak üzere 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I – YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ

Sınav, 18 Aralık 2010 Cumartesi günü “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kampüsü – Beşevler/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

II – SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS – A Grubu ve Öğretmenlik) veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS – Lisans) sonucuna göre;

a) İdari Müfettiş Yardımcılığı için başvuracak adayların; KPSSP 39 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b) Teknik Müfettiş Yardımcılığı için başvuracak adayların; KPSSP 5 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre;

– Makine Mühendisleri için ilk 40 kişi,

– Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisleri için ilk 20 kişi,

– Endüstri Mühendisleri için ilk 20 kişi,

– İnşaat Mühendisleri için ilk 20 kişi,

içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

(3) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1978’ dir.),

(4) İdari Müfettiş Yardımcılığı için; en az dört yıl eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

(5) Teknik Müfettiş Yardımcılığı için; Makine, Elektrik veya Elektrik Elektronik, Endüstri, İnşaat mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen ve belirtilen branşlardaki mühendisleri yetiştiren yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

(6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamak,

(8) Sabıka kaydı bulunmamak,

(9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak,

(10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

III – SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 26 Kasım 2010 Cuma günü saat 14.30’a kadar “Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 (Kat:11 Oda No: 27) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV – BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

(1) Sınav Başvuru Formu (“Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adresten veya “www.euas.gov.tr” internet adresinden temin edilebilecektir.),

(2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,

(3) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya Elektrik Üretim A.Ş. Teftiş Kurulunca onaylı sureti,

(4) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

(5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(7) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(8) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(9) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

V – SINAV GİRİŞ BELGESİ

(1) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 30 Kasım 2010 Salı günü “www.euas.gov.tr” internet adresinden duyurulacak, ayrıca EÜAŞ Genel Müdürlüğü binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecektir. Bu duyurular dışında adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

(2) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 03 Aralık 2010 Cuma gününden itibaren 17 Aralık 2010 Cuma günü saat 16.30’a kadar “Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 (Kat:11 Oda No: 27) Bahçelievler/ANKARA” adresinden adaylara şahsen elden teslim edilecektir.

(3) Adaylar, sınava EÜAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.

VI – İDARİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

(1) Hukuk

a) Anayasa,

b) Ceza Hukuku: Ceza Kanununun Esaslar başlıklı 1 inci kitabı ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullanma, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, evrakta sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri,

c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

d) Borçlar Hukuku: Borçlar Kanununun Umumi Hükümler kısmı ile İcar, Hizmet, İstisna, Kefalet Akitleri,

e) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1 inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3 üncü kitapları,

f) İş Hukuku.

(2) İktisat

İktisat teorisi politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

(3) Maliye

Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

(4) Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

(5) Matematik

a) Ticari Hesap

b) İstatistik

VII – TEKNİK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

(1) Tüm bölümlerde ortak okutulan dersler

a) Matematik

b) Genel kimya

c) Bilgisayar (temel bilgiler)

d) Fizik (temel bilgiler)

e) İstatistik (temel bilgiler)

f) Genel ekonomi (temel bilgiler)

(2) Makine Mühendisleri için

a) Teknik resim

b) Termodinamik

c) Malzeme Bilgisi

d) Statik-Cisimlerin dayanımı

e) Makine elemanları

f) Makine tasarımı

g) Akışkanlar mekaniği

(3) Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisleri için

a) Devre analizi

b) Elektromanyetik alanlar

c) Elektronik

d) Elektrik Makineleri

e) Güç elektroniği

f) Sinyaller ve sistemler

(4) Endüstri Mühendisleri için

a) Yöneylem araştırması

b) Üretim planlama ve kontrol

c) İş etüdü ve ergonomi

d) Bilgi sistemleri

e) Mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi

(5) İnşaat Mühendisleri için

a) Yapı Mühendisliği

b) İnşaat Yönetimi

c) Proje Yönetimi

d) Yapı Hukuku

e) Zemin mekaniği

f) Betonarme

g) Statik

h) Yol, yapı malzemeleri

VIII – İDARİ ve TEKNİK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ORTAK KONULARI

(1) Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Fransızca

c) Almanca

dillerinden birisi.

IX – SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

(1) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır.

(2) Giriş sınavında tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür.

(3) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil sınavının 50’den, diğer sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

(4) Yazılı sınav sonuçları, “www.euas.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak, yazılı sınavda başarı gösterenler ayrıca bir yazı ile sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, hem “www.euas.gov.tr” internet adresinde hem de adaylara davet yazısında belirtilecektir.

(5) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.euas.gov.tr” internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 10 takvim günü içerisinde, EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile isim, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(6) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

(7) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

(8) Giriş sınav notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(9) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(10) Başarılı olanlara EÜAŞ Genel Müdürlüğünce gerekli tebligat yapılacaktır.

(11) Sınavla ilgili (0312) 213 51 87 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates