20 Mayıs 2022 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Engelli Personel Sayısının İhale Dokümanında Gösterilmemesi

Engelli Personel Sayısının İhale Dokümanında Gösterilmemesi

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde engelli personel sayısının ihale dokümanı kapsamında belirtilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olmadığı hakkında.

Danıştay 13.  Dairesi’nin 22.03.2021 tarihli kararı;

 “…1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacının sekizinci iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacının besinci iddiası yönünden iptaline ilişkin kısmı incelendiğinde; Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için öncelikle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28. maddesinin hangi tür ihalelerde uygulanacağının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

…ihale konusu işin ise personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olmadığı, bu tür ihalelerde İdari Sartname’de engelli işçi sayısının belirlenmesi gerektiğine yönelik olarak mevzuatta bir kuralın yer almadığı, dolayısıyla engelli personel sayısının ihale dokümanı kapsamında belirtilmemesinin ihale mevzuatına aykırı olmadığı ve davacının bu kapsamda ileri sürdüğü iddiaların bir geçerliliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. …B u itibarla, davacının beşinci iddiasına yönelik olarak tesis edilen Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmın iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.