4 Ekim 2022 - Salı
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

Geçici Teminat Mektununun Standart Forma Uygun Olmaması

Geçici Teminat Mektubunda “”her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına” dair kaydın bulunmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, idaresince eksikliğin tamamlatılması gerektiği hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.09.2021 tarihli kararı:

“4734 sayılı Kanun’un 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına” dair kuralın geçici teminat mektubu standart formuna 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin ise 20/10/2020 olduğu, söz konusu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde, bu bilgilerin tamamlatılabileceği hususu da göz önüne alındığında, davacıların oluşturduğu iş ortaklığı tarafından sunulan ve Şekerbank A.Ş. Çankaya Şubesi tarafından düzenlenen 19/01/2021 tarihli geçici teminat mektubunda söz konusu ibarenin yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli bir sebep olmadığı ve ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasının uygun bulunmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. ” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.