23 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezteşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7, 8 ve 9uncu derecelerden boş bulunan altmış (60) adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısıkadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve UzmanYardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı YarışmaSınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve SporUzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıdagösterilmiştir:

Grup Öğrenim Dalları Sayı KPSS Puan Türü
1 Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri mezunları 20 KPSSP47
2 En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü mezunları 30 KPSSP3
3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü mezunları 10 KPSSP3

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genelşartları taşımak,

b) Yukarıdabelirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabuledilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan gruplarınkarşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari yetmiş ve daha yukarı puanalmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre hergrup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısısayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (Son sıradaki adayla, aynı puanıalmış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) 2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (31/12/1977 tarihindensonra doğmuş olmak).

Yarışma sınavınagruplar itibarıyla ilan edilen uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülensayıda başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, SınavKomisyonunca gruplar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapılabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Yarışma Sınavına başvurular, 23/09/2013- 04/10/2013 tarihleri arasında Bakanlığımız internet adresinde yayımlanacakolan sınav başvuru formunun doldurulması ve yükseköğrenim kurumu diploması veyabitirme belgesinin taranarak eklenmesi suretiyle elektronik ortamdayapılacaktır.

Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkingeçici liste, Bakanlığımız internet adresinde 07/10/2013tarihinden itibaren ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar,sınav başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri duyuruda belirlenen tarihekadar şahsen veya posta yoluyla Personel Dairesi Başkanlığına teslimedeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisindeyapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesininaslı veya onaylı örneği,

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya dabilgisayar çıktısı,

c) Yazılı özgeçmiş,

ç) Vesikalık fotoğraf.

Yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara (kesinliste), fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek, sınav giriş belgesi olmayanadaylar sınava alınmayacaklardır.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Birinci gruptansınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konugruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan bilgisi (yetmiş puan)

– Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk(Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku(Genel Hükümler)

– Ekonomi: Mikro-Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomikİlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

b) Genel Kültür, Genel Yetenek, Spor Kültürü (otuzpuan).

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü gruptan girecekadayların ise, çoktan seçmeli Genel Kültür, Genel Yetenek ve Spor Kültürüsorularını cevaplandırmaları istenecektir.

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeriyarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte Bakanlığımız internet adresinde ilanedilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri içinen az yetmiş puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan yüz tam puanüzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan grup kontenjanları dikkate alınarakkendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre atama yapılacak kadrosayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyledeğerlendirilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlüsınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikteBakanlığımız internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

İTİRAZ:

a) Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkingeçici listeye, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itirazedilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihindenitibaren en geç beş işgünü içerisinde sonuçlandırılacak, yarışma sınavınakatılmaya hak kazananlara ilişkin kesin liste Bakanlığımız internet sitesindeilan edilecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilecekolup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisindeincelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarakbildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzerefotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veyapasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Yarışma sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırıbeyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçlarıgeçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptaledilecek ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleriuygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: 0 (312) 596 60 00

E-Posta: personel@gsb.gov.tr

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates