21 Ağustos 2019 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » İlanlar » Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Alım İlanı

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel Alım İlanı

  

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

 “5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarihli 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, toplam 10 adet Uzman Personel pozisyonu için 06-07.01.2011 tarihlerinde Giriş Sınavı yapılacaktır. Pozisyonların mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

ALAN ADET
İnşaat Mühendisliği 2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1
Bilgisayar Mühendisliği 2
Çevre Mühendisliği 1
Gıda Mühendisliği 1
Ziraat Mühendisliği 1
Hukuk 1
İstatistik 1
TOPLAM 10

Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

GİRİŞ SINAVINA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),

e) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinde, “KPSSP 5” puan türünde en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),

 GİRİŞ SINAVI ESASLARI

 Giriş sınavı; sadece sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve Birim İlan Panosunda ilan edilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda uzman personel adaylarının; mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.

– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

– DIS Sistemi, aktörleri, görevleri,

– IPA süreci, bileşenleri, aktörleri, görevleri, yasal dayanakları,

– Genel AB kültürü, yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci,

– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

– Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

– Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar asil aday ve gerek görülmesi halinde, alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla yedek aday belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından ismi onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Bu sebeple, sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine bildirilmesini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Göreve başlamayan asil adaylar yerine başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

 BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek “İş Talep Formu” ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 29.12.2010 günü mesai bitimine kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

 Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 4. km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06580 Söğütözü/Ankara

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdiklenebilecektir) ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,

c) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Giriş sınavını kazanan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime vermek zorundadırlar:

a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

 İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 DİĞER HUSUSLAR

 Giriş sınavı sonucuna göre Birimde istihdam edilecek uzman personel ile altı ay süreli “Ön Hizmet Sözleşmesi” imzalanır. Bu sürenin sona ermesinden on gün önce, ilgili Bölüm Yöneticisi, personel hakkında hazırlayacağı görüş ve değerlendirmesini bir rapor haline getirir ve varsa rapora esas teşkil eden belgeleri de ekleyerek Birim Başkanına sunar. Raporda yer alan hususlar Birim Başkanı tarafından değerlendirilerek sözleşmesinin devamına karar verilen personel ile “Hizmet Sözleşmesi” imzalanır. Değerlendirmenin olumsuz olması halinde işine son verilir.

Giriş sınavı sonucuna göre hizmet sözleşmesiyle açıktan istihdam edilecek uzman personele, emeklilik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates