4 Haziran 2020 - Perşembe
Basın Duyuruları
Anasayfa » Mevzuat » Hukuk Muhakemeleri Kanunu » Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2012-2013)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi (2012-2013)

2 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28429

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmişkurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecekücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Hakem ücretinin kapsadığı işler

             MADDE 3  (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararıverilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

             (2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.

             Başkanıücreti

             MADDE 4  (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

             Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

             MADDE 5  (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

             Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret

             MADDE 6  (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halindeücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

             Kısmî kararda ücret

             MADDE 7  (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

             (2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

             İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

             MADDE 8  (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

             Ücretin hak edilme zamanı

             MADDE 9  (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.

             Ücretin paylaşımı

             MADDE 10  (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

             Uygulanacak tarife

             MADDE 11  (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

             Ücret tablosu

             MADDE 12  (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

%  5

%  8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

             Yürürlük

             MADDE 13  (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Share

Cevapla

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates