20 Ocak 2021 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İdarece Başvuru Yolu Ve Süresinin Doğru Gösterilmemesi

İdarece Başvuru Yolu Ve Süresinin Doğru Gösterilmemesi

 

Danıştay 13. Dairesinin 26/03/2015 tarih ve E:2015/733, K:2015/1216 sayılı kararı:

 “… Bu durumda; yukarıda anılan Anayasa hükümleri çerçevesinde, davalı idarece şikâyet başvurusu üzerine alınan ihalenin iptali kararının davacıya bildirilmesine ilişkin yazıda hangi sürede hangi merciye başvuracağına ilişkin bir bildirim yapılmadığından, Kamu İhale Kurulu’na yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekirken, başvurunun süre yönünden reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 31.10.2014 tarih ve E:2014/558, K:2014/1549 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.