25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İdarenin Bildirim Yükümlülüğünü Doğru Şekilde Yerine Getirmemesi

İdarenin Bildirim Yükümlülüğünü Doğru Şekilde Yerine Getirmemesi

Danıştay 13. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı:

“…Uyuşmazlıkta; davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin komisyon kararı ile birlikte davacıya gönderilen 24.12.2014 tarih ve 819090 sayılı kesinleşen ihale kararında, “…Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 55. maddesi uyarınca şikayet başvurusunda bulunulabilecektir.” açıklamasına yer verilmekle birlikte, başvuru yolu ve süresinin açık bir şekilde belirtilmediği görülmektedir.

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14.maddesinin üçüncü fıkrasında şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karara karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulacağı kurala bağlanmıştır. Olayda, ihale dışı kişiler tarafından yapılan ve şikâyet niteliğinde olmayan başvurudan sonra tesis edilen ve davacıya da gönderilen ihale komisyonu kararında, “davacı hakkında şikâyet başvurusunda bulunulduğunun” belirtildiği ve davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin sürecin bu başvuruyla başladığı anlaşıldığından ihale komisyonu kararındaki yanıltıcı ifadelerin davacı aleyhine yorumlanamayacağı da açıktır.

Bu durumda; anılan kararda başvuru yolu ve süresine ilişkin olarak idarenin bildirim yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirilmediğinden, davacının şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü ile itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu 04.03.2015 tarih ve 2015/UY.IV-751 sayılı kararının iptaline, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “…dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih, idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir.” ibaresi yönünden davanın reddine” karar verilmiştir.

 

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates