21 Eylül 2020 - Pazartesi
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Danıştay 13. Dairesinin 26.09.2016 tarihli kararı :

 “…Dosyanın incelenmesinden; Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017-2018 Yılları İl Genelinde Malzemeli Temizlik” ihalesinde en avantajlı ilk iki teklif sahibinin İdari şartnamenin 7. Maddesinin (h) bendinde belirtilen sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetlerini gösterir listeleri teklif mektubu ekinde sunmadıkları, ancak ihale komisyonu tarafından bu belgelerin tamamlanması için isteklilere süre verildiği ve verilen süre içinde eksiklik giderildiğinden tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmayarak en avantajlı ilk iki teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine davacı tarafından ilanda ve şartnamede her bir sağlık tesisi için istenen sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetleri gösterir listeleri teklif mektubu ekinde vermek zorunda olduklarının belirtildiği, dokümanın bu hâliyle kesinleştiği ve isteklilerin buna göre teklif verdikleri,bu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, kesinleşen ihale dokümanına göre, teklif mektubu ekinde verilmesi zorunlu kılınan, her bir sağlık tesisi için istenen sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetleri gösterir listelerin bir kısım isteklilerce sunulmamış olmasına rağmen, ihale komisyonu tarafından tamamlatılma yoluna gidildiği, ancak anılan listelerin teklif mektubundan ayrı bir belge olduğu ve herhangi bir belgenin açıklaması niteliğinde bulunmadığı, nitekim teklif mektubuna ilişkin bilgi eksikliği bulunduğundan bahisle açıklama istenmediği, bu hâliyle anılan eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, kesinleşen ihale dokümanına aykırı bir şekilde teklif mektubu ile birlikte sunulmayan belgenin sahiplerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, bu yönde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates