25 Eylül 2020 - Cuma
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları »  İş Deneyim Belgesinde Ekap’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Numarasının Bulunmaması

 İş Deneyim Belgesinde Ekap’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Numarasının Bulunmaması

  • İş Deneyim Belgesinde Ekap’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge Numarasının Bulunmaması
  • Söz Konusu Eksikliğin Tamamlatılabilir Bilgi Eksikliği Kapsamında Olduğu Hakkında.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 05.04.2018 tarihli kararı:

“Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket tarafından, dava konusu ihaleye ilişkin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Çorlu Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen 21.01.2016 tarih ve 147 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinin üzerinde söz konusu belgenin EKAP’a kayıtlı olduğunu gösteren EKAP belge numarasının bulunmaması üzerine, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Çorlu Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılan 20.12.2017 tarih ve 11196 sayılı yazı ile davacı şirket adına ilgili idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise EKAP’a kayıtlı nüshasının gönderilmesinin istenildiği; Çorlu Belediye Başkanlığı’nın 22.12.2017 tarih ve 2827 sayılı yazısı ile davacı şirket adına düzenlenen iş bitirme belgesinin 22.01.2016 tarihinde EKAP kaydının yapıldığı şeklinde bilgi verilerek, söz konusu belgenin EKAP’a kayıtlı nüshasının yazı ekinde idareye gönderildiği görülmektedir.

 Bu durumda, davacı şirket tarafından sunulan 21.01.2016 tarih ve 147 sayılı iş bitirme belgesinin EKAP kaydının bulunup bulunmadığı hususunun, ihaleyi gerçekleştiren idarece, yukarıda alıntısı yapılan 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi kapsamında bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi sonucunda, belgeyi düzenleyen idareyle yazışma yapılarak araştırıldıktan ve bu araştırma sonucunda davacı şirkete ait iş deneyim belgesinin dava konusu ihalenin yapıldığı tarih itibariyle EKAP’a kayıtlı olduğunun tespiti yapıldıktan, bir diğer ifadeyle, sunulan teklife ilişkin noksanlık bizzat ihaleyi gerçekleştiren idarece tamamlandıktan sonra, söz konusu teklife ilişkin başkaca bir eksikliğin bulunmadığı da göz önüne alındığında, sunulan iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olduğunu gösteren belge numarasının bulunmadığı sebebiyle davacı tarafından ihaleye verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates