30 Eylül 2020 - Çarşamba
Basın Duyuruları
Anasayfa » Makaleler » Kamu İhale Hukuku » Danıştay 13. Daire Emsal Kararları » İtirazen Şikayet Başvurusu Süresi İçinde, İdarenin Şikayete İlişkin Cevap Vermesi

İtirazen Şikayet Başvurusu Süresi İçinde, İdarenin Şikayete İlişkin Cevap Vermesi

Danıştay 13. Dairesinin 15.03.2017 tarihli kararı:

“…Uyuşmazlıkta, idarenin, şikayet başvurusunu takip eden on gün içinde cevap vermemesi halinde, on günlük süreyi takip eden on gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekle birlikte; itirazen şikayet hakkının bulunduğu/devam ettiği bir aşamada, davacıya cevap vermek suretiyle yanılttığı da dikkate alınarak, itirazen şikayet başvurusu süresi içinde, idarenin şikayete ilişkin cevap vermesi halinde başvuru süresinin bu cevap tarihinden itibaren başlatılması, idarenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarının başvuru sahiplerine yüklenmemesi ve onların aleyhine yorumlanmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, 02.12.2010 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun 17.12.2010 tarihinde tebliğ edilen yazıyla reddedilmesi üzerine bu tarihten itibaren on gün içinde 23.12.2010 tarihinde davalı idareye süresi içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş iken, itirazen şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 2. İdare Mahkemesinin 16.11.2012 tarih ve E:2011/266, K:2012/2042 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,”

     karar verilmiştir.

Share
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates